Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.05.2021 23:20 - За прабългарския език
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 4859 Коментари: 34 Гласове:
19


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 .
.
.

Прабългарският език е мъртъв език, говорен някога от прабългарите. За него се съди главно от отделни запазени писмени фрази и от влиянието му върху езиците, за които се предполага, че са го наследили. По тези причини малко е известно за лингвистичните характеристики на езика, а класификацията му е спорна.
 

Разпространение

Прабългарският език е говорен от прабългарите поне от времето на Стара Велика България (7 век), след това във Волжка България и Дунавска България. С известни основания може да се предположи, че в Дунавска България вероятно напълно изчезва след 9 век, когато официален език става старобългарският, който е разработен в преводите на Библията от Кирил и Методий и се основава на солунското славянско наречие. В него са запазени само отделни прабългарски думи, а идентификацията на други с прабългарския е спорна.

Предполага се, че прабългарският език се използва във Волжка България най-късно до 14 век, изместен от къпчакските тюркски говори, от които произлизат съвременните татарски и башкирски език и вече мъртвият кумански език. От него има запазени малък брой надгробни надписи на арабска азбука (дж-диалект с ротацизъм). Т.нар. „булгарски език“, споменат от Махмуд от Кашгар (11 век), не е волжко-прабългарски, а е z-диалект на езика, наречен от автора „къвчакски“. Чувашкият език се е развил от език, близък до прабългарския (или от негов волжко-прабългарски диалект), и е най-близкият до прабългарския език. В старотатарския език има отделни заемки от прабългарския език, но днешният татарски език е като цяло много различен от прабългарския.

Класификация

Липсата на достатъчен езиковедски материал прави трудно класифицирането на езика на прабългарите.

Традиционно българската и световната наука приемат, че той е от групата на тюркските езици, като се обединява с хазарскихунскитюрко-аварски (да не се бърка със съвременния аварски език) и чувашки език в подгрупа, наречена огурски езици, значително отличаваща се от останалите тюркски езици. По същество съхранените прабългарски думи са много по-близки до чувашки, монголски и тунгусо-манджурски и са в най-далечно положение от тюркските езици, което прави обединението им с тях доста спорно и проблематично. Освен това във времето и пространството съществува сериозно разминаване в етногенезата на прабългарите и тюрките.

Сред основните източници за анализ на прабългарския език са неславянските числови изрази в „Именник на българските ханове“, като академичните изследователи ги идентифицират като тюркски,[2] Анализът на имената на прабългарските племена също води до противоречиви изводи, като произходът на различните имена е тюркски, ирански и угро-фински.[3] Предимно тюркски, но и ирански влияния показва и изследването на личните имена на прабългарски владетели[4] и на писмените паметници на Балканите.[5]

Наличието едновременно на тюркски, ирански и угро-фински елементи в прабългарския език може да има различни обяснения – тюркски или тюрцизиран елит при ираноговорещо население, тюркoговорещо население и влияние на съседните ираноезични народи, смесване на етнически групи с различен произход. Ограничените данни за езика и ранната история на прабългарите не дават възможност за еднозначно разрешване на проблема.[6]

Според Антоанета Делева – Гранберг прабългарският език е уникален измежду всички алтайски езици, като има общи характеристики с хунския език, като е формиран в района на северозападните граници на Китай в периода 5 – 3 век преди новата ера. Според нея в него има заемки от иранските езици (най-вече имена и културни термини) и има някои характеристики, които не са свързани с алтайските езици (тюркски и монголски). Гранберг нарича прабългарския език (протобългарския) „хуно-български език“, както е дефиниран от Омелян Прицак, тъй като според нея „протоезикът“ е теоретична конструкция, а хуно-българският език е бил жив език.[7][8] Според класификацията на Прицак езикът на дунавските прабългари е бил сходен на хунския език.[9] Той смята, че като част от алтайските езици, хунският е заемал междинно положение между тюркските и монголските езици, но е бил по-близък до тюркските, като показва известно сходство с турския и якутския език.[10]

Някои съвременни български изследователи като Петър Добрев,[11] Божидар Димитров[12] го свързват по-скоро с иранските езици. Според проф. Раймонд Детрез иранската хипотеза е популяризирана в резултат на антитурските настроения, зародили се по време на т. нар. Възродителен процес и има изразен националистически уклон. Той изтъква, че сериозните научни кръгове приемат за водеща тезата за тюрко-алтайския произход на езика на прабългарите, а иранската хипотеза е маргинална от научна гледна точка.[13][14] Според Веселин Бешевлиев наличието на ирански имена у първобългарите е нещо, което би трябвало по начало да се очаква. Ако се вземе пред вид, че ирански имена се срещат у прабългарите, то най-вероятно е да се приеме, че всред тях са съществували ирански етнически елементи.[15]

Речников запас

Следната таблица онагледява етимологията на някои прабългарски думи, заети в унгарския език.[16][17]

унгарска дума значение тюркска етимология сродни думи
borjъ теле *buŕa-gu чув. пӑру, тур. buzağı „теле“
borsу грах *burčak чув. пӑрҫа „грах“
gyertya свещ *jar- чув. ҫурта „свещ“
gyцngy (рус. жемчуг) бисер *jinčь чув. ӗнчӗ „синци,мънисто“, тур. inci „бисер“
gyьmцlcs плод *jẹ̄miĺč чув. ҫимӗҫ, тур. yemiş „плодове“
gyűrű пръстен *jьŕьk чув. ҫӗрӗ, тур. yьzьk „пръстен“
нr пиша *jạŕ- чув. ҫыр, тур. yazmak, тат. язарга „пиша“
цkцr вол *цkьŕ чув. вӑкӑр, тур. цkьz „бик“
sбr жълт *siarɨg чув. шурӑ „бял“, тур. sarı „жълт“
sok много *čok тур. зok „много“
szйl вятър *jẹl чув. ҫил, тур. yel „вятър“
szйr място *jẹr чув. ҫер, тур. yer „земя“
szőlő грозде *jidge-lek чув. ҫырла, тур. зilek „ягода“
szab кроя *jib чув. ҫӗв, тур. yiv, тат. җөй „шев“
szűcs кожухар *jib-či чув. ҫӗвӗҫ „шивач“
ьrцm пелин *eŕen чув. эрӗм, каз. изен „пелин“

Следната таблица онагледява етимологията на някои предполагаеми прабългарски думи, запазени в старобългарския и българския език.[18][19][20][21]

  значение тюркска етимология сродни думи и заемки
Балчик, Балик   *bialɨk др-тюрк. balɨq, чув. пӳлер „крепост“
белег   *bil- чув. палӑк „знак, паметник“,
чув. пӗл, тур. bilmek, тат. белергә,
каз. білу „знам“; заета в унг. bйlyeg „марка“
бѣльчоугъ (стб.) пръстен *bilčьk / *bilčik чагат. bilдzik „белезник“, тат. беләзек „гривна“, тур. bilezik „гривна“
бъбрек   *bцgьr / *bцgrek чув. пӳре, тат. бөер, др-тюрк. bцgьr, тур. bцyrek,
монг. бөөр „бъбрек“; заета в турски bцbrek
виря надигам *ȫŕ- „нагоре“ чув. вир „връх“,
др-тюрк. ьze/цze, тур. ьzerinde „върху, над“
газя   *geč- чув. каҫ „газя, преминавам“,
тур. geзmek „преминавам, пресичам, преплувам“
губер одеяло *qцbьŕ / *qebiŕ „килим“ тур. диал. kцyьz, узб. кигиз „килим“;
заета в рус. ковёр, чеш. kober, пол. kobierzec „килим“
дохторъ (стб.) възглавница *jạŕtuk / *jạtŕuk чув. ҫытар, тур. yastık, каз. жастық „възглавница“,
тат. ястык „дюшек“
кандиѩ (стб.) църковно звънче *qendьk чув. канти „кръгла дървена чаша“,
азр. кәнди „съд за брашно/зърно“;
бълг. кънтя (за камбана), заета в рус. кандея,
укр. кандiйка „дървена чаша за светена вода“,
виз.грц. κοντίον „чаша“
капь (стб.) образ, икона *gēp чув. кап, др.-тюрк. kep „образ“;
бълг. капище „храм“, заета в унг. kēp „образ“
книга   *kьiniv, *kьinig
< кит. k`ьen „свитък“
ст.-уйг. kuin, kuinbitig „книга“;
заета в слав. кънига, унг. kцnyv „книга“,
ерзян. конёв „хартия“
коварен   *qob „заговор“ чув. кавар „заговор“, тур. kovucu „доносник“,
монг. хуурах „мамя“; заета в рус. коварнный
ковъчегъ (стб.) ковчег *qapɨrčak чагат. qapɨrčaq „ковчег“,
тур. kapзık „малък съд“, монг. хайрцаг „кутия“;
заета в унг. koporsу „ковчег“, рус.ковчег-гроб,укр.ковчег-труна, срб.ковчег-Lijes
колчан   *qeĺ др.-тюрк. keš „колчан“;
заета в тат. калчан, рус. колчан
корем   *qạrɨn чув. хырӑм, тур. karın,
тат. карын, каз. қарын „корем“
косер   *kes- „режа“ чув. кас, тур. kesmek,
тат. кисәргә, каз. кесу „режа“;
заета в слав. коса (за жътва),
унг. kйs „нож“
кърчаг (стб.) вид съд *qapɨrčak чагат. qapɨrčaq „ковчег“;
заета в унг. korsу „кана“
ολγου (олгу) (стб.) велик *ulug тур. ulu „велик“, тат. өлкән „по-възрастен“
пале кученце *bāla тат. бала „дете“, чув. пултӑр „бълдъза“
пахар (стб.) чаша *bakɨr тур. bakır, чув. пӑхӑр „мед“;
заета в рум. păhar „чаша, стомна“,
унг. pуhбr „чаша“, слов. pohбr „чаша“
пашеног (стб.) баджанак *bāča чув. пуҫана, тур. bacanak „баджанак“
порой силен дъжд *bora туркм. bora, каз. борау „силен снеговалеж“,
монг. бороо хур „дъжд“
самъчии (стб.) управител *som чув. сум „число“, тур. san „сан, чин“;
заета в унг. szбm „число“, слав. санъ
сипаничев болен от шарка *čɨ̄pgan чув. ҫӑпан, тур. siban „цирей“;
заета в рус. сыпь „вид болест“
сиромах беден човек. монг. *čira-ma чув. ҫарамас „гол, съблечен“, монг. чармай „гол“
сулица (стб.) късо копие *sīĺ „остър“ чув. шӑл „зъб“, тур. šiš „шиш“,
тат. шеш „стожер“, каз. ұшы „острие“
телѣга (стб.) кола *Tilgen „колело“ др.-тюрк. tilgen „колело“, монг. тэрэг „каруца“;
бълг. талига, заета в унг. talicska ръчна количка
тояга дебела, здрава, дълга пръчка *daja- чув. туя „жезъл, тояга“, тур. dayak „опора, подпора, тояга, резе на врата, бой, побой“
тълмач, тлъкъ (стб.) тълкувам *dɨl/*dil чув. чӗлхе, тат. теле „език“, тур. dilmaз преводач;
бълг. тълмач, заета в унг. tolmбcs, слав. толмач,
ср.-нем. tolmetsche (1300 г.) „преводач“
търкалям навивам *dǖr чув. тӑркӑс „колело за игра“, тӗркеле „увивам“,
тат. төренергә „увивам се“
тыкръ (стб.) огледало *deg- „кръг“ чув. тӗкӗр „огледало“, тур. değirmen „мелница“;
заета в унг. tьkцr „огледало“
урва стръмно място, стръмнина *ьŕ- „чупя“ чув. ур „ров“, тат. өзәргә „късам, ръфам“
чертог дворец перс. čar „4“ +
тюрк. *otag „стая“
тур. oda „стая“
чигот праб. военна титла *jEgit тур. yiğit „юначага“, тат. егет „храбрец“
чука връх joq- тур. yokuş „нанагорнище“, каз. җоғарғы „горен“
чумеря се мръщя се неизв. чув. шӑмар „сърдя се; разваля се (за време)“,
унг. csцmцr „гадене, отврат“
шавар тръстика *siaŕ „блато“ чув. шур, тат. саз „блато“, тур. saz „тръстика“;
заета в унг. sбr „кал, мръсотия“
шаран вид риба *sāŕgan тур. sazan, каз. сазан „шаран“;
заета в унг. sбrkбny „дракон“
шаръ,
шарити, шаръчи (стб.)
боя, художник < кит.? чув. сӑрӑ „боя“, монг. зураач „бояджия“;
бълг. шарен, заета в рус. шар, срб. шара, словен. šar
шейна кола върху плазове за придвижване или превозване по сняг и лед неизв. чув. ҫуна, манс. son,
саам. tsuna шейна, монг. цана „шейна“
шиле голямо агне (до една година) *sīĺe-gu тур. şişek „шиле“
шуга вид болест *sцgil чув. шӗкӗл, тур. siğil,
тат. сөял „брадавица“
шуртя процеждам се *sьŕ- „шуртя“ чув. сӗр „цедя“, тур. sьzmek „цедя“;
заета в унг. szűr „процежда се“


 

/.../


ПП: Езикознанието не е като бъзикознанието...
М. Тачков


Тагове:   език,   прабългарския,


Гласувай:
22Следващ постинг
Предишен постинг

1. kvg55 - mt46,
17.05.2021 23:31
Смятам етимологията на думите за ненадеждно доказателство.
цитирай
2. notfun - :-))))...ама, второто, е приятноо, оххх..гъди..гъди..гъди..@
17.05.2021 23:50

ПП: Езикознанието не е като бъзикознанието...
цитирай
3. zax - Всъщност българският език е раз...
18.05.2021 00:08
Всъщност българският език е различен по всяка земя където е бил и времето в което се е селил.
Много пишат за него но той е аморфен заради постоянно навлизащите диалекти в него след всяко преселение.
За сравнение, могат да бъдат изследвани днешните българи, образци на поредното преселение. Но тук ще се получи сериозно отклонение - предците ни за завладявали земи и местно население, и са налагали езика си. А днешните ... измекяри, сами отиват в чуждо робство, и приемат език и вяра.
цитирай
4. krumbelosvet - Липсва думата "двуезичен"
18.05.2021 05:03
Само преди 143 години, българите са били ДВУЕЗИЧНИ.
Вече са на изчезване хората, които са проговаряли ПРЕДИ епохата на радиото и телевизията. Но моето поколение помни такива българи. Те поназнайваха турски, ако са живели в съседство с турската махала, съответно цигански или друг език. (Цигани и турци у нас ДО ДНЕС са двуезични. Както са били ония островитяни, преди да изобретят английската сплав от германски и френски.)
След Черноморския Потоп, който е "вчера", само преди 7600 години, предците на Пилат Понтийски са се пръснали приблизително-перпендикулярно на бреговете. Около които брегове после не е имало живот 1000 години, ни човешки, ни на други кви да е животни. Прогонил ги е сероводородът от гниенето на сладководните живинки, измрели от солената вода. Сероводород, чийто остатъци тровят ДО ДНЕС дълбините "почти" до повърхността - само на 150-200 метра.
Та, като бягат от тая отрова, нашите предци срещат по-близо и по-далечни съседни етноси и езици. И като се бият, женят, търгуват и проучват, научават езиците им.
Естествен процес, да не кажа прост, щото не е прост.
Но след 50-ина века започва ЗАСУШАВАНЕТО на север от великите Хималайски издънки, което ДО ДНЕС пресушава Аралско море. И нашите предци които, разбира се, 50-ина века не са забравяли потопа и са НАБИКАЛЯЛИ с конете си старата родина, тръгват обратно на запад. Тоя естествен път ПАК не е прост.
Затова тук - до тук.
цитирай
5. leonleonovpom2 - Марине,този път, по- добре!
18.05.2021 09:12
Търсиш плавен преход, а не рязка смяна на Български със славянски! Българите са славяни, който си мисли ,че са два различни народа- греши! И обратно
От прима виста, от речника ти- чукар, чука на италиански е чиме
Сигурен съм, че ако се заема, ще намеря поне 10 от тези специфични думи близки или еднакви с френски и италиански
За мен е меродавно мнението на академик Державин, въпреки ,че изхожда от позиции ,че Българи и славяни са различни народи
Но търси обяснение, как така Българите ще се откажат от езика си и ще приемат езика на славяните?Това е абсурдна Доказва ,че Българският не е тюркски език
И стига до революционно за 1943 г. закключение
Че това е възможно само , ако езиците са, ако не еднакви, то много близки
цитирай
6. leonleonovpom2 - Относно забележката ти, засягаща ...
18.05.2021 09:29
Относно забележката ти , засягаща езикознанието , не знам защо мислиш ,че става дума за бъзикане След като отдавна учените са наясно ,че европейските езици имат общ произход
Мой приятел ,Диян Желязком има две интересни книги- за общите думи в български и латински и с английски- също Завършил е английска филология!
В латинския бях открил три хиляди, той ги е докара до четири
О посочените от тебе думи си заслужава особено внимание чертог Явно от нея произлиза черта , очертавам, чертая
Да ,дворецът на владетеля, няма съмнение ,че е княз, осъвременено И се очертава сред останалите сгради
Да, това ме заинтригува!

Хубав ден!

Езикознането не е нещо по- различно от другите науки, подходът е еднакъв И често ползването на други науки дава резултат в решаването на трудни проблеми На пръв поглед нерешими с методите на науката , в която са възникнали
Например тези в химията често се решават с помощта на физика и математика!
Така ,че недей да мислиш ,че само на езиковеди е патент решаването на езиковите проблеми И, че те, ако не могат, никой не може! Какво пречи на човек с прилични езикови познания и с аналитичен ум, да реши някой от тях?
Не всички, някои, в които се е концентрирал!
Аз много от проблемите вх имията съм решавал с помощта на физиката именно И никой не ме е обвинил, с какво право, не съм физик, нямам диплома? И никой не е оспорвал докладваното Защото е очевидно ,че е така!
цитирай
7. kirk - Чудно-пречудно...
18.05.2021 11:40
Чудно-пречудно...колко още годин ще повтаряте тъпи тотално тоталитарни измислици. Св.св.К. и М. се подготвят за Великоморавия и кво - да вземат да изучат езика на некви солунски провансали, които я ги имало- я не!?! Намерили са си великоморавци и езика който владеели е бил великоморавски, поради което в преводите им славистите открояват "моравизми", а не "българизми", каквито впрочем няма измислени - езикът си е бил славянски, общославянски. Концепцията на виз. двор- ЦРУ е била да визинтинизират слявяните!!! Не други!!! Манипулациите на българистите, че това бил български език, респ. старобългарски граничи с патология!!! След падането на България под визан. власт славяните започват да се наричат българи, а също и славянския език и азбуки,а дотогава не са знаели че са българи, български!!! Обаче българистите обичат да поставят каруцата пред коня и да се правят на Боко - демек, тъпи сме и не разбираме логиката!!!
цитирай
8. dobrodan - Да, мисля, че прабългарският език е бил най-вече "чокащ",
18.05.2021 11:53
според известни сведения старият ни език се е говорил далеч след девети-десети век.
Бих сортирал нещата така: славянският език е езикът на православието, латинският - на католицизма. Така прабългарският език бива изместен чрез вярата, а очевидно същите процеси са течали практически по едно и също време, забележете! - в цяла Европа.
цитирай
9. shtaparov - Пра-Български език е имало само в ...
18.05.2021 12:04
Пра-Български език е имало само в предисторията (2-6 хиляди години преди н.е.)- после езикът е само Български (архаичен, античен, средновековен или още стар, възрожденски и съвременен).
цитирай
10. shtaparov - Типичен пример за "пра"-Български език
18.05.2021 12:23
Типичен пример за "пра"-Български език са свещените термини в Българския календар. Думи като СОМОР (Всьо-Мор), ВЕРЕНИ (Веренъ, Верни), ТЕКУЧИТЕМ (Текучий Тем), ЕТХ (Светх), ДИЛОМ (Дильон) и СИГОР (Загар- оттам и Сигара,Цигара) с диалектна форма ШЕГОР са ярък птимер за глупостта на тюрколозите и панславистите понеже се оказва,че "славянският" език е всъщност "пра"-Български! Много хора обаче нямат топки да признаят това и продължават да преписват глупости от старите учебници,писани по средновековно-мужишки модел от 19-ти век и робуващи на погрешни предразсъдъци. Ето още няколко бегли примера,които показват ясно доколко съм прав:

1. КОЛЧАН= КЪЛЦАН (Издълбан).
2. ПОРОЙ= ПОРИЙ (Изриващ земя,камънак и коренища)
3. КОВЪЧЕГ= КОВИЧАК (Скован от дъски)
4. КОРЕМ – виж "руската" дума КОРМИТ (= КОРЕМИТ т.е. ХРАНЯ) и "гръцката" КОРЕМ със същото значение,които никой не му минава през ум да обяви за туркоазиатски! От нея иде името КАРАН наместо КРУМ (= КРОН),употребявано също и от цар в древна Македония.
5. БЕЛЕГ= БОЛЯК (Болезнено място на стара рана).
6. УРВА= РУВА (РОВА,РОВЪ)- Изровено място,но също и ТУРВА (виж нейни производни като ВТУРВА и КАТУРВА).
7. ШЕЙНА= ШЕЙТНЯ (Диалектна форма на думата ШЕТНЯ).
8. ТЪРКАЛЯМ= ТЕРА КАЛЯМ (Окалям се в земята). Думата ТЕРА (Земя) е обявена днес за "римска" но всъщност е стара индоевропейска и не значи ТУРА нито ТУРКА,а с нейно участие има още много думи в Българския език- ТАРАЛЕЖ (ТЕРА-ЛЕЖ,В земята лежащ), ТАРАЛЯНКАНЕ (ТЕРА-ЛЯНГАНЕ т.е.- Лягане по земята), ТАРАТОР (ТЕРА-ДАР, Ястие от Земни дарове) и пр.

Всички тези примери показват колко глупаво е било от страна на тюрколозите да се захващат с тълкуванието на думи,за които нищичко не знаят и как някои пишман езиковеди са си "оставили ръцете" в "научните" си трудове.
цитирай
11. zaw12929 - ТРУДНО РАЗБИРАЕМ. ЕПОХИТЕ СА РА...
18.05.2021 15:36
ТРУДНО РАЗБИРАЕМ. ЕПОХИТЕ СА РАЗЛИЧНИ- БИТА СЪЩО- НАМИРАМ ПРОМЯНАТА ЗА ЕСТЕСТВЕНА
МНОГО ТРУД ПОЛАГАТЕ И НЕНАПРАЗНО. ПОЗДРАВИ!
цитирай
12. mt46 - ...
18.05.2021 21:53
kvg55 написа:
Смятам етимологията на думите за ненадеждно доказателство.

Чрез сравнителното езикознание се установява кои езици спадат към една или друга езикова група...
цитирай
13. mt46 - Май разбираш от тези работи... :)
18.05.2021 21:54
2. notfun - :-))))...ама, второто, е приятноо, оххх..гъди..гъди..гъди..@
17.05 23:50

ПП: Езикознанието не е като бъзикознанието...
цитирай
14. mt46 - Езиците се развиват, променят във времето и пространството...
18.05.2021 21:56
zax написа:
Всъщност българският език е различен по всяка земя където е бил и времето в което се е селил.
Много пишат за него но той е аморфен заради постоянно навлизащите диалекти в него след всяко преселение.
За сравнение, могат да бъдат изследвани днешните българи, образци на поредното преселение. Но тук ще се получи сериозно отклонение - предците ни за завладявали земи и местно население, и са налагали езика си. А днешните ... измекяри, сами отиват в чуждо робство, и приемат език и вяра.

цитирай
15. mt46 - Дори при двуезичието единият език надделява или е основен, "майчин"...
18.05.2021 22:02
krumbelosvet написа:
Само преди 143 години, българите са били ДВУЕЗИЧНИ.
Вече са на изчезване хората, които са проговаряли ПРЕДИ епохата на радиото и телевизията. Но моето поколение помни такива българи. Те поназнайваха турски, ако са живели в съседство с турската махала, съответно цигански или друг език. (Цигани и турци у нас ДО ДНЕС са двуезични. Както са били ония островитяни, преди да изобретят английската сплав от германски и френски.)
След Черноморския Потоп, който е "вчера", само преди 7600 години, предците на Пилат Понтийски са се пръснали приблизително-перпендикулярно на бреговете. Около които брегове после не е имало живот 1000 години, ни човешки, ни на други кви да е животни. Прогонил ги е сероводородът от гниенето на сладководните живинки, измрели от солената вода. Сероводород, чийто остатъци тровят ДО ДНЕС дълбините "почти" до повърхността - само на 150-200 метра.
Та, като бягат от тая отрова, нашите предци срещат по-близо и по-далечни съседни етноси и езици. И като се бият, женят, търгуват и проучват, научават езиците им.
Естествен процес, да не кажа прост, щото не е прост.
Но след 50-ина века започва ЗАСУШАВАНЕТО на север от великите Хималайски издънки, което ДО ДНЕС пресушава Аралско море. И нашите предци които, разбира се, 50-ина века не са забравяли потопа и са НАБИКАЛЯЛИ с конете си старата родина, тръгват обратно на запад. Тоя естествен път ПАК не е прост.
Затова тук - до тук.

Някои прости неща се оказват сложни, а други – невероятни...
цитирай
16. mt46 - Не, няма рязък преход. Всъщност и приемането на християнството става постепенно, продължително...
18.05.2021 22:12
leonleonovpom2 написа:
Търсиш плавен преход, а не рязка смяна на Български със славянски! Българите са славяни, който си мисли ,че са два различни народа- греши! И обратно
От прима виста, от речника ти- чукар, чука на италиански е чиме
Сигурен съм, че ако се заема, ще намеря поне 10 от тези специфични думи близки или еднакви с френски и италиански
За мен е меродавно мнението на академик Державин, въпреки ,че изхожда от позиции ,че Българи и славяни са различни народи
Но търси обяснение, как така Българите ще се откажат от езика си и ще приемат езика на славяните?Това е абсурдна Доказва ,че Българският не е тюркски език
И стига до революционно за 1943 г. закключение
Че това е възможно само , ако езиците са, ако не еднакви, то много близки

Прабългари и славяни са различни, имат различни обичаи, вярвания. Но в нашите земи те постепенно се сближават, действат задружно, за да устоят на ИРИ и да утвърдят държавата ни...
цитирай
17. mt46 - Здравей, Лео! И все пак хуманитарните и техническите науки се различават доста...
18.05.2021 22:15
leonleonovpom2 написа:
Относно забележката ти , засягаща езикознанието , не знам защо мислиш ,че става дума за бъзикане След като отдавна учените са наясно ,че европейските езици имат общ произход
Мой приятел ,Диян Желязком има две интересни книги- за общите думи в български и латински и с английски- също Завършил е английска филология!
В латинския бях открил три хиляди, той ги е докара до четири
О посочените от тебе думи си заслужава особено внимание чертог Явно от нея произлиза черта , очертавам, чертая
Да ,дворецът на владетеля, няма съмнение ,че е княз, осъвременено И се очертава сред останалите сгради
Да, това ме заинтригува!

Хубав ден!

Езикознането не е нещо по- различно от другите науки, подходът е еднакъв И често ползването на други науки дава резултат в решаването на трудни проблеми На пръв поглед нерешими с методите на науката , в която са възникнали
Например тези в химията често се решават с помощта на физика и математика!
Така ,че недей да мислиш ,че само на езиковеди е патент решаването на езиковите проблеми И, че те, ако не могат, никой не може! Какво пречи на човек с прилични езикови познания и с аналитичен ум, да реши някой от тях?
Не всички, някои, в които се е концентрирал!
Аз много от проблемите вх имията съм решавал с помощта на физиката именно И никой не ме е обвинил, с какво право, не съм физик, нямам диплома? И никой не е оспорвал докладваното Защото е очевидно ,че е така!

цитирай
18. mt46 - ...
18.05.2021 22:31
kirk написа:
Чудно-пречудно...колко още годин ще повтаряте тъпи тотално тоталитарни измислици. Св.св.К. и М. се подготвят за Великоморавия и кво - да вземат да изучат езика на некви солунски пржовансали, коитио я ги имало- я не!?! Намерили са си великоморавци и езика който владеели е бил великоморавски, поради което в преводите им славистите открояват "моравизми", а не "българизми", каквито впрочем няма измислени - езикът си е бил славянски, общославянски. концепцията на виз. двор- ЦРУ е била да визинтинизират слявяните!!! Не други!!! Манипулациите на българистите, че това бил български език, респ. старобългарски граничи с патология!!! След падането на България под визан. власт слявяните започват да се наричат българи, а също славянския език и азбуки,у дотогава не са знаели че са българи, български!!! обаче българистите обичат да поставят каруцата пред коня и да се правят на Боко - демек, тъпи сме и не разбираме логиката!!!

Не е ли естествено и логично Кирил, живеейки в Солун, да е научил старославянския език първоначално от говора на солунските славяни?... После, при преводите на християнските писания във Великоморавия да се е съобразил с езика на моравските славяни...
цитирай
19. mt46 - Да, християнството има основна роля за създаването на славянската азбука и писменост...
18.05.2021 22:37
dobrodan написа:
според известни сведения старият ни език се е говорил далеч след девети-десети век.
Бих сортирал нещата така: славянският език е езикът на православието, латинският - на католицизма. Така прабългарският език бива изместен чрез вярата, а очевидно същите процеси са течали практически по едно и също време, забележете! - в цяла Европа.

цитирай
20. mt46 - Това не е вярно!...
18.05.2021 22:43
shtaparov написа:
Пра-Български език е имало само в предисторията (2-6 хиляди години преди н.е.)- после езикът е само Български (архаичен, античен, средновековен или още стар, възрожденски и съвременен).

Както е известно, първобългарските надписи са на гръцки език...
цитирай
21. mt46 - Това са типични примери за любителска лингвистика...
18.05.2021 22:44
shtaparov написа:
Типичен пример за "пра"-Български език са свещените термини в Българския календар. Думи като СОМОР (Всьо-Мор), ВЕРЕНИ (Веренъ, Верни), ТЕКУЧИТЕМ (Текучий Тем), ЕТХ (Светх), ДИЛОМ (Дильон) и СИГОР (Загар- оттам и Сигара,Цигара) с диалектна форма ШЕГОР са ярък птимер за глупостта на тюрколозите и панславистите понеже се оказва,че "славянският" език е всъщност "пра"-Български! Много хора обаче нямат топки да признаят това и продължават да преписват глупости от старите учебници,писани по средновековно-мужишки модел от 19-ти век и робуващи на погрешни предразсъдъци. Ето още няколко бегли примера,които показват ясно доколко съм прав:

1. КОЛЧАН= КЪЛЦАН (Издълбан).
2. ПОРОЙ= ПОРИЙ (Изриващ земя,камънак и коренища)
3. КОВЪЧЕГ= КОВИЧАК (Скован от дъски)
4. КОРЕМ – виж "руската" дума КОРМИТ (= КОРЕМИТ т.е. ХРАНЯ) и "гръцката" КОРЕМ със същото значение,които никой не му минава през ум да обяви за туркоазиатски! От нея иде името КАРАН наместо КРУМ (= КРОН),употребявано също и от цар в древна Македония.
5. БЕЛЕГ= БОЛЯК (Болезнено място на стара рана).
6. УРВА= РУВА (РОВА,РОВЪ)- Изровено място,но също и ТУРВА (виж нейни производни като ВТУРВА и КАТУРВА).
7. ШЕЙНА= ШЕЙТНЯ (Диалектна форма на думата ШЕТНЯ).
8. ТЪРКАЛЯМ= ТЕРА КАЛЯМ (Окалям се в земята). Думата ТЕРА (Земя) е обявена днес за "римска" но всъщност е стара индоевропейска и не значи ТУРА нито ТУРКА,а с нейно участие има още много думи в Българския език- ТАРАЛЕЖ (ТЕРА-ЛЕЖ,В земята лежащ), ТАРАЛЯНКАНЕ (ТЕРА-ЛЯНГАНЕ т.е.- Лягане по земята), ТАРАТОР (ТЕРА-ДАР, Ястие от Земни дарове) и пр.

Всички тези примери показват колко глупаво е било от страна на тюрколозите да се захващат с тълкуванието на думи,за които нищичко не знаят и как някои пишман езиковеди са си "оставили ръцете" в "научните" си трудове.

цитирай
22. mt46 - Благодаря! Поздрави!
18.05.2021 23:13
zaw12929 написа:
ТРУДНО РАЗБИРАЕМ. ЕПОХИТЕ СА РАЗЛИЧНИ- БИТА СЪЩО- НАМИРАМ ПРОМЯНАТА ЗА ЕСТЕСТВЕНА
МНОГО ТРУД ПОЛАГАТЕ И НЕНАПРАЗНО. ПОЗДРАВИ!

цитирай
23. shtaparov - (Това са типични примери за любителска лингвистика...)
19.05.2021 06:50
mt46 написа:
shtaparov написа:
Типичен пример за "пра"-Български език са свещените термини в Българския календар. Думи като СОМОР (Всьо-Мор), ВЕРЕНИ (Веренъ, Верни), ТЕКУЧИТЕМ (Текучий Тем), ЕТХ (Светх), ДИЛОМ (Дильон) и СИГОР (Загар- оттам и Сигара,Цигара) с диалектна форма ШЕГОР са ярък птимер за глупостта на тюрколозите и панславистите понеже се оказва,че "славянският" език е всъщност "пра"-Български! Много хора обаче нямат топки да признаят това и продължават да преписват глупости от старите учебници,писани по средновековно-мужишки модел от 19-ти век и робуващи на погрешни предразсъдъци. Ето още няколко бегли примера,които показват ясно доколко съм прав:

1. КОЛЧАН= КЪЛЦАН (Издълбан).
2. ПОРОЙ= ПОРИЙ (Изриващ земя,камънак и коренища)
3. КОВЪЧЕГ= КОВИЧАК (Скован от дъски)
4. КОРЕМ – виж "руската" дума КОРМИТ (= КОРЕМИТ т.е. ХРАНЯ) и "гръцката" КОРЕМ със същото значение,които никой не му минава през ум да обяви за туркоазиатски! От нея иде името КАРАН наместо КРУМ (= КРОН),употребявано също и от цар в древна Македония.
5. БЕЛЕГ= БОЛЯК (Болезнено място на стара рана).
6. УРВА= РУВА (РОВА,РОВЪ)- Изровено място,но също и ТУРВА (виж нейни производни като ВТУРВА и КАТУРВА).
7. ШЕЙНА= ШЕЙТНЯ (Диалектна форма на думата ШЕТНЯ).
8. ТЪРКАЛЯМ= ТЕРА КАЛЯМ (Окалям се в земята). Думата ТЕРА (Земя) е обявена днес за "римска" но всъщност е стара индоевропейска и не значи ТУРА нито ТУРКА,а с нейно участие има още много думи в Българския език- ТАРАЛЕЖ (ТЕРА-ЛЕЖ,В земята лежащ), ТАРАЛЯНКАНЕ (ТЕРА-ЛЯНГАНЕ т.е.- Лягане по земята), ТАРАТОР (ТЕРА-ДАР, Ястие от Земни дарове) и пр.

Всички тези примери показват колко глупаво е било от страна на тюрколозите да се захващат с тълкуванието на думи,за които нищичко не знаят и как някои пишман езиковеди са си "оставили ръцете" в "научните" си трудове.


Toова са точните отговори пък който харесва лъжите повече от истината,нека ги нарича "любителска лингвистика"! За мен псевдолингвистика е да превръщаш СЛОВЕНИТЕ и СКЛАВИТЕ в някакви мижави "славяни" а за тебе- КАТАМИТ в ГАНИМЕД,но последното е факт а не останалото! Защитниците на истинното слово НИКОГА не са били хора на славата понеже са се борели за Божията правда и каноничните евангелия,а не за личната си суета!
цитирай
24. mt46 - http://macedonia.kroraina.com/rami/j_ivanov_solunsko.html
19.05.2021 18:56
13:43 - Потвърждавам - абсолютно нелогично и абсурдно
от: kirk За постинг: За прабългарския език

"Потвърждавам - абсолютно нелогично и абсурдно е дори като хипотеза, а българистите го възприемат като факт!!! Какви солунски славяни??? Къде точно са били славяните дори не в Солун, а наоколо??? Славиниите са били в Пелопонес и това са славяноезични келти, отглеждащи коне, по на юг - милинги и езерци, които са от времето когато превземат Делфи. Езерци не е от езеро, а от езърк- граница!!! Според твоята представа - братята-просветители първо случайно научили езика на солунски славяни, макар да не ми е ясно за чий им е бил да го научават?! После вече направили славянските преводи по езика на велкоморавците, които дошли да молят за азбука. Мноооооого сложно я представи, и пак - ако може някак така да се откърка о българите таз хипотезка, аа?! Те не беха ли българи - поне по майкя??? Кой идиот византиец ще се ожени за българка или славянка???..."
цитирай
25. krumbelosvet - Дваги shtaparov,
19.05.2021 22:09
Няма в науката термин "мижави славяни". "Терминът" е пропоганден, емоционален.
И вие това ГО ЗНАЕТЕ. И тогава защо така, защо ВИНАГИ така? Психотронно увреждане от зората на демокрацията и подскачащиге митинги?
цитирай
26. shtaparov - Няма в науката термин "мижави ...
20.05.2021 10:15
krumbelosvet написа:
Няма в науката термин "мижави славяни". "Терминът" е пропоганден, емоционален.
И вие това ГО ЗНАЕТЕ. И тогава защо така, защо ВИНАГИ така? Психотронно увреждане от зората на демокрацията и подскачащиге митинги?

То в науката няма и термин "славяни" но ето- вкарали са го! Затова се сърди първо на тях- моя термин е последица от техния,чистите ментета заслужават да ги наричаш така!
цитирай
27. shtaparov - Любителска лингвистика било викаш ...
20.05.2021 10:28
Любителска лингвистика било викаш да се посочи,че има "руска" т.е. "славянска" дума КОРМИТ и "гръцка" дума КОРЕМ,която никой не смее да обявява за тюркски??!! Ами думите КЪРМА, КЪРМЕНЕ и КЪРМАЧЕ също ли са любителска лингвистика,дето произхождат от думата КОРЕМ??!! Лъжа ли е,че пороят изрива камънак и коренища,а най-древните колчани са правени чрез снаждане на две части от изкълцано отвътре дърво? Не е лъжа разбира се- и таралежите лежат в земята,и таралянкането е търкаляне по земята,а не по Марс или в езерата,шейната служи за шетане в снега и т.н. Затова турските псевдоетимологии на всички цитирани от теб думи трябва да отидат на бунището а "учените",които ги прокарват- на трудовата борса и то завинаги! Това ще е истинска реформа а не ментетата на Гумен Радев,които ни връщат към Турция и Евразия!
цитирай
28. kirk - mt46 греши, а не shtaparov в случая
20.05.2021 10:39
mt46 греши, а не shtaparov в случая, защото в сборника на Бешевлиев са описани и представени т. нар. инвентарни първобългарски надписи, които са с гръцкща азбука, но на оригиналния Български език - езикът на прабългарите!!! Напоследък казимир - забравих му фамилията, откри още 1-2 такива.
цитирай
29. mt46 - Ако лингвистиката беше проста и лесна наука, баба ми щеше да е езиковедка...
20.05.2021 12:34
shtaparov написа:
Любителска лингвистика било викаш да се посочи,че има "руска" т.е. "славянска" дума КОРМИТ и "гръцка" дума КОРЕМ,която никой не смее да обявява за тюркски??!! Ами думите КЪРМА, КЪРМЕНЕ и КЪРМАЧЕ също ли са любителска лингвистика,дето произхождат от думата КОРЕМ??!! Лъжа ли е,че пороят изрива камънак и коренища,а най-древните колчани са правени чрез снаждане на две части от изкълцано отвътре дърво? Не е лъжа разбира се- и таралежите лежат в земята,и таралянкането е търкаляне по земята,а не по Марс или в езерата,шейната служи за шетане в снега и т.н. Затова турските псевдоетимологии на всички цитирани от теб думи трябва да отидат на бунището а "учените",които ги прокарват- на трудовата борса и то завинаги! Това ще е истинска реформа а не ментетата на Гумен Радев,които ни връщат към Турция и Евразия!

За да се докаже произхода на дадена дума, трябва да се изследва и да се посочи в кой или в кои езици тя се е появила първоначално, в кои езици тя е заемка, заимствана...
Думата "кърма" е общославянска и е означавала "храна". Дали тя произлиза от "корем" е доста спорно, а и това не опровергава тюркския произход на думата "корем"...
"Търкалям" няма нищо общо с "Тера"... Коренът е "търк" – "търкул", "търкулвам се", "търкал"...
Езикознанието не бива да се политизира, идеологизира!...
цитирай
30. mt46 - Мда... Днешните идеолози надминават комунистическите идеолози по пропагандни лъжи, спекулации, манипулации...
20.05.2021 12:37
krumbelosvet написа:
Няма в науката термин "мижави славяни". "Терминът" е пропоганден, емоционален.
И вие това ГО ЗНАЕТЕ. И тогава защо така, защо ВИНАГИ така? Психотронно увреждане от зората на демокрацията и подскачащиге митинги?

цитирай
31. kirk - Научната етимология се базира на сравняването
20.05.2021 17:45
Научната етимология се базира на сравняването, тоест - компаративистиката, и точно там ентусиазираните лингвоеквилибристи грешат, образно казано - куцат, защото сравняват несравняеми неща като даки и дакота само защото им звучат сходно, близко... А че 10-15 века двата континента са били без всякакви контакти помужду им, хич не им пука!
цитирай
32. mt46 - Да, точно така е...
20.05.2021 21:22
kirk написа:
Научната етимология се базира на сравняването, тоест - компаративистиката, и точно там ентусиазираните лингвоеквилибристи грешат, образно казано - куцат, защото сравняват несравняеми неща като даки и дакота само защото им звучат сходно, близко... А че 10-15 века двата континента са били без всякакви контакти помужду им, хич не им пука!

цитирай
33. shtaparov - Любителска лингвистика било викаш ...
21.05.2021 03:41
mt46 написа:
shtaparov написа:
Любителска лингвистика било викаш да се посочи,че има "руска" т.е. "славянска" дума КОРМИТ и "гръцка" дума КОРЕМ,които никой не смее да обявява за тюркски??!! Ами думите КЪРМА, КЪРМЕНЕ и КЪРМАЧЕ също ли са любителска лингвистика,дето произхождат от думата КОРЕМ??!! Лъжа ли е,че пороят изрива камънак и коренища,а най-древните колчани са правени чрез снаждане на две части от изкълцано отвътре дърво? Не е лъжа разбира се- и таралежите лежат в земята,и таралянкането е търкаляне по земята,а не по Марс или в езерата,шейната служи за шетане в снега и т.н. Затова турските псевдоетимологии на всички цитирани от теб думи трябва да отидат на бунището а "учените",които ги прокарват- на трудовата борса и то завинаги! Това ще е истинска реформа а не ментетата на Гумен Радев,които ни връщат към Турция и Евразия!

За да се докаже произхода на дадена дума, трябва да се изследва и да се посочи в кой или в кои езици тя се е появила първоначално, в кои езици тя е заемка, заимствана...
Думата "кърма" е общославянска и е означавала "храна". Дали тя произлиза от "корем" е доста спорно, а и това не опровергава тюркския произход на думата "корем"...
"Търкалям" няма нищо общо с "Тера"... Коренът е "търк" – "търкул", "търкулвам се", "търкал"...
Езикознанието не бива да се политизира, идеологизира!...

Aa,KOРМИТ не значело КОРЕМИТ а КОРЕМ не значело КОРМ,така ли??? Трябвало било специално изследване за да докаже че този,който отрича моите твърдения не е лаик и повърхностен псевдоучен,който робува на докарани от чужбина погрешни идеологеми,родени от заблудите на XVIII-ти век??!! Кое изследване може да докаже,че ВЕРЕНИ не е ВЕРЕНЪ (ВЕРНИ), СОМОР не е вСьО–МОР а ТЕКУЧИТЕМ не е ТЕКУЧИЙ ТЕМ (Произтекъл от Темното царство езически бог)??? Ами никое изследване не може,понеже веднага ще запитам неговия автор: защо след "дракона" в Българския календар следва змия а не петел,и защо след коня следва овца (агне) а не мишка??? Нее байковци- с тия трикове не можете да спрете напредъка и прогреса,не може с турски номера от XVI-ти век да се опрете на европейската наука от XXI-ви век! Ако ТЪРКАЛЯМ не е ТЕРА-КАЛЯМ а ТЪРКУЛ,какво й пречи тогава да значи ТЕРА-КОЛ (Правене на колела по земята)- акъла или образованието??? Какво изследване ми е нужно на мен за да разбера,че ВЕРЕНИ е ВЕРЕНЪ (ВЕРНИ) а СИГОР е в едно и също семантично гнездо с думата СИГАР (Цигара),която пък заради индоевропейския си произход е близка до нашите думи ИСГАР (ИЗГАРЯ) и ЗАГАР,и е сходна по смисъл с името на онзи езически бог,който се "крие" в гърма и светкавицата? Какво изследване е нужно на нас за да разберем,че в думата СВЕТКАВИЦА например се "крие" думата СВЕТКА- езиковед ли трябва да ни го каже,специалист по лингвистика ли? Ние нямаме ли акъл да се сетим сами- само тюрколозите ли имат акъл??!! Определено НЕ ПРИЕМАМ това внушение за вярно- мерси!
цитирай
34. kirk - Я - shtaparov, дай още от този екзотичен речник - изкълцано дърво и пр.
22.05.2021 10:29
Я, дай още от този екзотичен речник - "изкълцано" дърво и пр.!!! Бе ти български не знаеш, да не говорим за друг чужд език, а си седнал да етимологизуваш??? На dobrodan му показах страница от 12-томния речник на арменските корени на един гениален лингвист, на името на когото е кръстен Ереванския университет. Това е втората заглавна страница, която по задължение през соца трябваше да е на руски. Та там пише, че авторът е сравнил арменските корени с 562 езика. Ще го повторя - ПЕТСТОТИН ШЕЙСЕТ И ДВА ЕЗИКА. Отворете личната ми страница във Фейсбук и ще я видите!!! Споменах го и на текезесарката РадостиВгъза! Престанете да се самонаказвате!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15842730
Постинги: 3180
Коментари: 41915
Гласове: 137014
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930