Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.05.2021 23:07 - Македонският въпрос не е от вчера
Автор: mt46 Категория: История   
Прочетен: 2464 Коментари: 25 Гласове:
25

Последна промяна: 30.05.2021 23:15

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.


Македонският въпрос
Автор: 
Петко Славейков
 

Статия на Петко Рачов Славейков във вестник “Македония”, издаван в Цариград, година V, бр. 3 от 18. I. 1871 г. Цитирано по Събрани съчинения, т. 7. Публицистика, С: Български писател, 1981 г., стр. 21 – 24. Разредката е като в оригинала.

Най-после македонският въпрос излезе наяве и ся показа в печатът. Ний казваме н а й - п о с л е, защото този въпрос не е нова работа. Ний сме го зачували още от преди десетина години от някои из Македония. Из най-напред зехме думите на тези млади патриоти като за шега и за подплаха в горещината на нашите не толкоз сериозни препирания. Така и мислехме ний до преди една-две години, когато нови разговори с някои македонци ни показаха, че работата не е само голи думи, но мисъл, която мнозина искат да прекарат в животът. И жално, и тежко ни беше да слушаме таквизи думи, но ний не ся решихме да говорим за тях през печатът, защото ни ся виждаше работа доста деликатна и особено за в обстоятелствата, които прекарвахме. Днес този въпрос излезе вече на пазар благодарение на неосмотреливостта на едного от събратията ни и ний сме вече принудени, щем не щем, да са обадим.


Ний пак не щяхме да говорим никога за този въпрос, ако беше състоял само в отделението на учебните книги, защото ний не видим вреда в това, дето някои желаят да ся учат децата на бащиното си наречие; напротив, ний видим в това един знак на свестявание. Първоначалното преподавание само тогаз бива плодотворно, когато става на язик, който разбират децата. Всичката вина тука, че не ся избира един такъв път, който да докара не разделения в наречията, но съединение, съгласие. Колкото е криво да ся учат македончетата по наречието на горните българи, толкоз е криво и това, дето да ся дроби язикът в училищата на всякакви наречия и всякой да следва своето без най-малко внимание към другите. В такъв случай всяко наречие тряба да има своя книжевност и никоя да не достигне онова състояние, което тряба да има като книжевност на цял народ. Разлика в наречията има у всичките европейски народи и даже много по-голяма, отколкото у нас; но ни един от тези народи не е помислял да раздроби учебния си язик на множество наречия и литератури. Те са избрали един среден път и са приели само един учебен язик, който е вече по-напреднал в тях. Това трябаше да направим и ний. От всичките наречия трябаше да изберем едно средне, което да бъде понятно по всичките области, и на него да учим децата си. Това ще бъде и право, и разумно, и полезно, защото ще опази единството на наший народ.


Само последнето обстоятелство е доста да ни предпази от всяко раздробение на нашата бедна книжнина и да ви повдигне срещу онези, които искат таквози разделение. Но когато в раздробението влазят и други цели, цели за разкъсвание на неустроеният още наш народ, тогаз всякой има длъжност да ся противи на таквози зло. Таквази цел ся вижда да имат някои от македонските наши братия и тази цел крият те под булото на язика и на неговите наречия; за това си позволяваме и ний да кажем нещо за македонский въпрос.


Много пътя сме чували от македонистите, че те не били българе, но македонци, потомци на древните македонци, и всякога сме чакали някакви доказателства на това, без да ги дочакаме. Македонистите никога не са ни показвали основанията на таквозито си мнение. Те упорствуват в своето македонско произхождение, което никак не могат да прокарат, додето тряба. Ний сме прочитали в историята, че в Македония е живял един малък народ — македонци; но в нея никъде не сме намерили ни що са били тези македонци, ни от какво племе са произхождали, а малкото някои македонски думи, спазени у някои гръцки списатели, съвсем отричат таквизито предположения. Освен това подир завоеванието на Македония от римляните вече ни помен няма от тези македонци. Ний срещаме по техните места всякакви други народи, само тях, македонците, не виждаме. Що са станали и в кой народ са ся слели, ний не знаем, защото историята не ни го казва; Ний можем да предполагаме всичко с еднаква вероятност: можем да казваме, че македонците продължават своето съществование и до днес; можем да кажем и че са ся изгубили отдавна. И едното, и другото ще бъде еднакво лъжовно, защото не ся опира на достоверни свидетелства. Ний можем да приемем и онова мнение, че уж старите македонци били българе, т. е. славени. Но всякак потеклото на македонистите от старите македонци е от най-съмнителните неща. Тяхното мнение днес не може да ся опира освен на мястото, дето живеят, а то е от най-шатките опирания. Като са живели старите македонци на тези същите места, защо и днешните жители да не са от македонска кръв? Т е   с а  ц е л и  м а к е д о н ц и, заключават македонистите и ся успокояват на своето голямо откритие.


Ако беше Македония изключена от историческите променения, таквози заключение можеше негли да има някаква вероятност. Но ний знаем, че тази страна е подпадала на големи променения откъм населението. Подир много разбърквания на нейното население с нови преселници, дошли са най-сетне българите, прострели властта си надалеч и направили царство в Охрид, в отечеството на някои от върлите македонисти. Те живели в тези места дълго време и слели в себе си всичкото население. Кой ще ни каже сега каква кръв тече в жилите на македонистите? Кой ще ни каже, че те не са от българска кръв, но от кръвта на старите македонци? Прочее и на това не могат да се опрат македонистите, без да ся покажат смешни и плитки.


Чували сме и друго основание. Някои македонисти ся делят от българите по друга причина, по тази: че те са чисти славене, а българите са татаре и не знам що. Ако земем пред очи онова, което ся каза по-горе за историческите променения в Македония, нам не ще бъде мъчно да покажем всичката неоснователност и на последнето основание. Когато българите слели в себе си или, по-добре, когато славените слели в себе си българите не само в Македония, но и в другите области на Балканский полуостров, то не зная защо македонската смес да бъде друг род, а тракийската и българийската от друг. Таквизи основания могат да дават само глупавите деца, които не знаят еще що ще каже историческо свидетелство.


За да придадат сила на своето произволно основание, македонистите посочват разликата на наречията македонско и горнебългарско, от които първото било по-близо до славенский язик, а второто било размесено с татаризми и пр. Нам не ни ся искаше да вярваме в сериозността на подобни посочвания, каквото не ся вярва и на читателя, но принудени бяхме да повярваме, когато видяхме с каква упорност са защищаваше от македонистите. Нашите думи, че различието на наречието нищо не показва, че то е следствие на исторически обстоятелства, а не на различно произхождение — тези думи нищо не помагаха. Македонистите пак упорствуваха на своето.


Въобще мненията на македонистите нямат ни зрелост, ни еднаквост. Един говори още едно, друг говори друго, което му ся види по-добро. Желателно е да ся види тяхното учение наредено в обща форма, за да може да ся оцени напълно неговата основателност и неговите последствия. Додето дочакаме това, ний ще си позволим да изкажем тука няколко от сетнините, които ще излязат за наший народ и за македонистите от разделението.


Каквото всичките българе, македонските наши братия са дотолкози прости и слаби, щото разделението не може да не разбърка умовете и да породи противници. По-голямата част от населението всякога ще мисли и тряба да мисли не като някои от върлите представители на изказаните мнения за македонците. Следователно ще ся появят партии с противоположни интереси, ще излазят раздори и вътрешна слабост, а от тях — натискания отвън и късания. Заняти във вътрешните разправи какви са и какви не са, нашите българе в Македония не ще могат да ся запазят от външните посегнувания и от неприятелските притезания на гърци откъм юг и на сърби — откъм север.


Тогава? Тогава, като не сме Българи, нищо.


Ако има днес Български народ, ако той се е прочул и е спечелил едно място между другите народи в Турско, той го е достигнал само чрез това, дето се е съединил в едно и е показал значителност по число, чрез това пакъ и ще се закрепи, чрезъ него и ще подобри състоянието си, чрез него ще се запази и от външни посегателства. Доброто положение днес се спечелва повечето с съединение в едно цяло, а не с разделение на части слаби и незначителни. Когато настанат други времена и настане равноправството на всичкы народи малки и велики, тогаз делението може да бъде оправдано. Към такива форми на общежитието и на политическия живот върви человечеството, но е още много далеч. Свободата на всякой гражданин, на всяка община и на всяка област, и правото да се уреждат сами, това е една от главныте цели на человеческото напредване. Към самостостотелност, а не към подчинение отива отива человечеството; но там е работата, че тая самостоятелност ще се добие само чрез съединение в едно цяло, в едно тяло. Днес всичкыте народи припознават тези нужди за единство и бързат да се стегнат; само ние ли ще вървим наопаки? Другаде се съединяват елементи, които са били целы векове разделени, като Прусци и Баварци; Пиемонтци и Неаполитанци; а ние искаме сега да се делим, да се делим ние, които сме от еднороден елемент и сме били до сега съединени. Не е ли разумно и достопохвално?


Ние сме уверени, че желанията на македонистите трябва да имат и други основания и че тука са смеся и малкото неравенство между горни и македонски Българи по число и по напреднувание. Македонистите може да мислят, че в народните работи всякога ще боравят горните Българи, като по-многочисленны и по-събудени, и че Македонците ще останат на второ място. Това значат думите на Македонистите: Отървахме се от гърци под други ли да паднем? Едно просто обстоятелство, това, дето горните Българи до сега пишат на свое наречие без най-малко внимание към Македонското, то се зема от Македонците като знак за превъзходства на горните българи и за стремление да заповядат. Но работата е далеч от таквози значение, ние пишем на нашето наречие, защото него знаем, а не от незачитане на македонското. Когато се усили между нас изучението на езика и се познае нуждата за общ книжовен език, ние с най-голямо благодарение ще пишем на македонско наречие, ако се види това за добро и полезно, или ще заемем от него онова което е необходимо за допълнение.


Колкото до страхуването от числото на горните Българи и от тяхното по-ранно пробуждане, за това не е прилично и да се поменува, каквото не трябва да се гледа и това между децата на един баща. Че някои братя са свестили час напред, от това не следва, че те трябва да бъдат по-горни.


Нашето заключение е, че няма причини да се делим и не трябва да се делим, ако обичаме народа си и неговото добро.

https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82_%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81


ПП: Ограничените умове трудно разбират причинно-следствените връзки или ги игнорират...
М. ТачковГласувай:
25Следващ постинг
Предишен постинг

1. kvg55 - mt46,
30.05.2021 23:23
Да, не е от вчера.
Още тогава е имало македонисти.
Но Григор Пърличев, Райко Жинзифов, Братя Миладинови са се имали за българи.
И тогава и сега македонистите са хора с комплекси.
цитирай
2. notfun - само ние ли ще вървим наопаки? / тази Идея за "великите"..ний,ме кара, да се срамувам..Защо е това Разделение??
31.05.2021 07:45
/...настроението, наоколо,е подобно - типична Ултраска седянка...дали се усещате?

Доброто положение днес се спечелва повечето с съединение в едно цяло, а не с разделение на части слаби и незначителни. Когато настанат други времена и настане равноправството на всичкы народи малки и велики, тогаз делението може да бъде оправдано. Към такива форми на общежитието и на политическия живот върви человечеството, но е още много далеч. Свободата на всякой гражданин, на всяка община и на всяка област, и правото да се уреждат сами, това е една от главныте цели на человеческото напредване. Към самостостотелност, а не към подчинение отива отива человечеството; но там е работата, че тая самостоятелност ще се добие само чрез съединение в едно цяло, в едно тяло. Днес всичкыте народи припознават тези нужди за единство и бързат да се стегнат; само ние ли ще вървим наопаки?
цитирай
3. dobrodan - Не можеш да влезеш два пъти в една и съща река.....
31.05.2021 13:38
Ние не можем да дори да излезем от реката......камо ли да влизаме втори път в нея.
Освен другото.....нещо не ни е плавателна реката. Дълбочка и широчка.
Нещата отиват към удавяне.
Като се обърне веднъж лодката...
цитирай
4. krumbelosvet - Излишни умувания за единствено разумното.
31.05.2021 14:46
Защото не без помощта на братята гърци и сърби са се "осъзнали" като антибългари тия хора, говорещи български. Ако не бяха нашите НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ, наследниците Александрови ОТДАВНА да са забравили александризма си.
цитирай
5. kirk - Статията трябваше да бъде схваната
31.05.2021 16:20
Статията трябваше да бъде схваната и осъзната като поредното доказателство, че македонската нация не е измислена по решение на Коминтерна, но комплексарите май не са македонците, защото това не се разбира и постингът на kvg55 го демонстрира най-ярко!!! Автономизмът на македонците е още от времето на Петър Богдан. това, че голяма част от македонците са приели български политоним е исторически факт, но той не доказва нищо!!! А че македонският език не е български диалект също е исторически факт. Общобалканският славянски език се разпада на сръбски, български и македонски или ако искате - и трънски!!! Ха-ха-ха. А не българският да включва сръбски, словенски, македонски и прочее диалекти, щот май не отива някак на туранци да разпространяват славянски?!
цитирай
6. mt46 - А нашите националисти да не би да са без комплекси?...
31.05.2021 23:43
kvg55 написа:
Да, не е от вчера.
Още тогава е имало македонисти.
Но Григор Пърличев, Райко Жинзифов, Братя Миладинови са се имали за българи.
И тогава и сега македонистите са хора с комплекси.

цитирай
7. mt46 - Съединение, но по взаимно съгласие и равноправие...
31.05.2021 23:46
notfun написа:
/...настроението, наоколо,е подобно - типична Ултраска седянка...дали се усещате?

Доброто положение днес се спечелва повечето с съединение в едно цяло, а не с разделение на части слаби и незначителни. Когато настанат други времена и настане равноправството на всичкы народи малки и велики, тогаз делението може да бъде оправдано. Към такива форми на общежитието и на политическия живот върви человечеството, но е още много далеч. Свободата на всякой гражданин, на всяка община и на всяка област, и правото да се уреждат сами, това е една от главныте цели на человеческото напредване. Към самостостотелност, а не към подчинение отива отива человечеството; но там е работата, че тая самостоятелност ще се добие само чрез съединение в едно цяло, в едно тяло. Днес всичкыте народи припознават тези нужди за единство и бързат да се стегнат; само ние ли ще вървим наопаки?

цитирай
8. mt46 - Мда...
31.05.2021 23:55
dobrodan написа:
Ние не можем да дори да излезем от реката......камо ли да влизаме втори път в нея.
Освен другото.....нещо не ни е плавателна реката. Дълбочка и широчка.
Нещата отиват към удавяне.
Като се обърне веднъж лодката...

цитирай
9. mt46 - В историята няма "ако". Следствията си имат причини и те не са само извън нас...
31.05.2021 23:57
krumbelosvet написа:
Защото не без помощта на братята гърци и сърби са се "осъзнали" като антибългари тия хора, говорещи български. Ако не бяха нашите НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ, наследниците Александрови ОТДАВНА да са забравили александризма си.

цитирай
10. mt46 - Този път коментарът ти е по-нормален...
01.06.2021 00:00
kirk написа:
Статията трябваше да бъде схваната и осъзната като поредното доказателство, че македонската нация не е измислена по решение на Коминтерна, но комплексарите май не са македонците, защото това не се разбира и постингът на kvg55 го демонстрира най-ярко!!! Автономизмът на македонците е още от времето на Петър Богдан. това, че голяма част от македонците са приели български политоним е исторически факт, но той не доказва нищо!!! А че македонският език не е български диалект също е исторически факт. Общобалканският славянски език се разпада на сръбски, български и македонски или ако искате - и трънски!!! Ха-ха-ха. А не българският да включва сръбски, словенски, македонски и прочее диалекти, щот май не отива някак на туранци да разпространяват славянски?!

цитирай
11. shtaparov - Статията трябваше да бъде схваната ...
01.06.2021 12:56
kirk написа:
Статията трябваше да бъде схваната и осъзната като поредното доказателство, че македонската нация не е измислена по решение на Коминтерна, но комплексарите май не са македонците, защото това не се разбира и постингът на kvg55 го демонстрира най-ярко!!! Автономизмът на македонците е още от времето на Петър Богдан. това, че голяма част от македонците са приели български политоним е исторически факт, но той не доказва нищо!!! А че македонският език не е български диалект също е исторически факт. Общобалканският славянски език се разпада на сръбски, български и македонски или ако искате - и трънски!!! Ха-ха-ха. А не българският да включва сръбски, словенски, македонски и прочее диалекти, щот май не отива някак на туранци да разпространяват славянски?!

Дали си турчин или християнин не знам,но си служиш с откровени лъжи! Световната наука за езиците има едно точно схващане,с което не си се съобразил. Щом два "езика" са взаимно разбираеми,значи не се касае за два отделни езика,а за два диалекта на един и същ език! В такъв смисъл диалекти на Българския,който е най-стар от всички изброени са сръбския, руския, "македонисткия" (а не "македонски"!), хърватския, полския и т.н. (говоря за най-старите им варианти!). Оригиналния пра-език ма древните Българи е Български- не турски, "славянски" или марсиански,не чувашки или арменски! Те са говорели език който можем и днес да разберем,с някои условности разбира се!Историческите данни сочат,че своя език не са сменили Българите край Дунава и Вардар,а само инези по Средна Волга! За студен душ на твоите приятели македонисти,туркомани и панслависти Българите,които живеят днес между Волга и Черно море НИКОГА не са идвали от тук,нито са сменявали езика си- те са там от над 1500 години и езикът им е като нашия,макар и малко диалектен!
цитирай
12. shtaparov - Статията трябваше да бъде схваната ...
01.06.2021 13:05
mt46 написа:
kirk написа:
Статията трябваше да бъде схваната и осъзната като поредното доказателство, че македонската нация не е измислена по решение на Коминтерна, но комплексарите май не са македонците, защото това не се разбира и постингът на kvg55 го демонстрира най-ярко!!! Автономизмът на македонците е още от времето на Петър Богдан. това, че голяма част от македонците са приели български политоним е исторически факт, но той не доказва нищо!!! А че македонският език не е български диалект също е исторически факт. Общобалканският славянски език се разпада на сръбски, български и македонски или ако искате - и трънски!!! Ха-ха-ха. А не българският да включва сръбски, словенски, македонски и прочее диалекти, щот май не отива някак на туранци да разпространяват славянски?!

"Македонската" "нация" е не е измислена от Коминтерна,а е въведена от него- тя е измислена от Руската империя преди повече от 200 години,за да подпомогне нейните стремления към Проливите за сметка на България! Има запазени документи за това- няма документи за съществуването на някакви "македонци" по народност преди 19-ти век! Но дори и тогава те още се броят на пръсти понеже за такива са се самообявили единици от Българския или от влашкия народ,получаващи финансиране от руски или сръбски консулства. Точно такъв е случаят с гаспадин Георгий Пулевски,наричан от сърбите Джордже Пулевич! И той обаче в крайна сметка скъсал с глупостите на вменявания от руско-сръбските емисари псевдомаледонизъм,като се върнал към своята родна Българщина и останал Българин до края на живота си!
цитирай
13. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
01.06.2021 13:39
Книжовният (литературният) език е кодифицирана (тоест с правен, юридически или квази-правен статус) разновидност на езика, за разлика от наречията, диалектите, говорите, жаргона и т.н. Това е езикова форма, която се смята за правилна и за това е преподавана например в училищата и се използва за водене на делата на държавата, предприятията и други организации. Това е също високата и официална разновидност на езика. Книжовният / литературният език са нормативни както по отношение на писмената, така и на устната реч.

Наименованията „книжовен“/„литературен“ език на български за тази кодифицирана норма имат смислови еквиваленти в различните езици и държави с наименования „стандартен“ и/или „литературен“ език (виж по-долу Етимология и Терминология).

Книжовен език в най-общ смисъл е тази форма на езика, която обикновено се поддържа от институциите в държавата, тоест тя е регулирана държавно, макар че в някои случаи подобна регулация няма (например стандартният английски не е регулиран). Така например със закон или друг нормативен акт може да е посочено коя езикова конструкция е „правилна“ и коя – не. Книжовният език се кодифицира чрез речници и граматики, чрез които се осъществява диференциацията книжовен/некнижовен. Съдилищата и държавните учреждения се смята, че трябва да използват книжовен език. В училищата се учи как „трябва“ да се говори и пише правилно. Вестниците, радиото и телевизията се стремят да използват книжовен език.

Всеки книжовен език притежава:

сравнително стабилен лексикален състав с ясно определено значение, произношение и правопис на думите;
фиксирано произношение на думите;
граматически правила;
описателна фонетиката, граматика, морфологията и синтаксиса на езика;
ясна стилистика, благодарение на която може да се говори за художествен стил, публицистичен стил, юридически стил
лингвистична институция определяща нормите на употреба, например Френската академия , Кралска испанска академия, в България такъв институционален характер по отношение на българския книжовен език има Институт за български език към БАН.
ефективна публична употреба
литературен канон
и т.н.
цитирай
14. mt46 - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
01.06.2021 13:41
Диалектът е разновидност на езика, която не е кодифицирана (за разлика от книжовния език) и която се използва за неформално общуване (устно, а понякога и писмено) между хората от дадена териториално или социално обусловена езикова общност. Макар диалектът да не е формално кодифициран, той има свои характерни граматически, фонетични, синтактични и преди всичко лексикални особености, които го отличават повече или по-малко от книжовния език. Диалектологията е науката, която изучава диалектите.

Трябва да се прави разлика между диалект и акцент. Акцентът се отнася единствено за фонологичните особености на говора, т.е. до звученето. Така например за човек, който говори меко книжовен български, казваме, че говори с мек акцент, а не с мек диалект.

В зависимост от разпространението си диалектите биват териториални (местни, географски, локални) и социални.

Териториалният диалект е разновидност на езика, която се използва на част от езиковата територия и служи като пълноценно средство за общуване на населението на тази територия, задоволявайки всички негови нужди.
цитирай
15. leonleonovpom2 - Здравей, Марине!
01.06.2021 17:40
След компетентната намеса на Къркор по македонския въпрос и разясненията които даваш по-горе имам въпрос към светлата му личност
- Тези арменски фамилии-Кешишян, Аллахвердян, може и още десетина да изброя, но дадените са прекалено показателни, какви са- арменски-имитационни ли,като Сермон например, диалектни или някакви други?
Аз съм сигурен, че са някакви други
Но друго е компетентният да ги разнищи, що за птици са?
чакам компетентен, трезв отговор!Къркор, подходи научно, нали си делегиран професор?!
Местните арменци се подхилват на въпроса Нещо не е наред? Но те, въпреки ,че са арменци, не са професори!
цитирай
16. shtaparov - Най-ярък пример за това. че &quo...
02.06.2021 04:50
Най-ярък пример за това.че "славянските" езици са прекръстени Български диалекти е това,че до турското нахлуване за литературни Български диалекти са били приети падежните а безпадежните,които днес говорим не са били позвани нашироко. Това означава,че падежни форми са ползвали най-вече Аспаруховите "пра"-Българи а безпадежни- Куберовите. Съдейки по Западнобалканските диалекти на Българския (босненски, черногорски, сръбски,хърватски и венетски) Българите на Крис,които се върнали в старите си огнища на Балканите в 499 г.също ползвали падежни езикови диалекти,което не им пречело да считат,че говорения от тях език е чиста проба Български.
цитирай
17. kirk - mt46 яко преписва от учебници, а shtaparov
02.06.2021 12:42
mt46 яко преписва от учебници, а shtaparov измисля нова лингвистика и българистика. двамата си приличат по това, че са текезесари и нито са учили, нито са преподавали бълг. език, граматика, история... В историята на бълг. книж. език българистите допускат съзнателната грешка да наричат български общобалканския славянски език. Наричат този език старобългарски, а така той може да е бил наричан, прекоросван едва след X-Xi век. Няма логика едно туранско име "булгар" да бъде използвано за наименование на този период. И руснаците са прави да го наричат старославянски!!! Пукнете се от яд!!!
цитирай
18. leonleonovpom2 - Здравей, Марине!
02.06.2021 13:39
Моето мнение ,без да съм тесен специалист по езика, но като човек ровел се с годивни ,най вече в романските езици е, че липсата на падежи е висша форма на развитие на езика
Както в техниката - излишните неща се премахват или усъвършенстват с цел улеснена употреба
Падежите излишно усложняват езика Отлоняват вниманието от посока какво ще кажеш към- как да го кажеш? Аз поне само такива проблеми си имам с падежите Нещо като сложни гласни и съгласни Един урок, който няма как да забравя- Като се запознаваш с чужденец и си кагже името- французин или италианец, помоли го да го напише И правилно Иван на френски е Жан на Български писането е безпроблемно Но на Френски Пише се с " ЖИ", следва " Е" ,което не се чете и след него-а Ако е жена ,има още едно е в края ,което също не се чете
На италиански е Джани Пише се с " Же" този път, следва и, което не се чете ,но участва в конструкцията ДЖ, две " ЕН и " И" на края
Падежи и сложно писане, само излишно натоварват езика
Кому си нужен? Падежното съгласуване променя ли нещо капитално в смисъла?
Не, но може да помогне да се разбере езикът дали ти е майчин или не?
цитирай
19. mt46 - Това не е преписване, а цитиране!...
03.06.2021 12:50
kirk написа:
mt46 яко преписва от учебници, а shtaparov измисля нова лингвистика и българистика. двамата си приличат по това, че са текезесари и нито са учили, нито са преподавали бълг. език, граматика, история... В историята на бълг. книж. език българистите допускат съзнателната грешка да наричат български общобалканския славянски език. Наричат този език старобългарски, а така той може да е бил наричан, прекоросван едва след X-Xi век. Няма логика едно туранско име "булгар" да бъде използвано за наименование на този период. И руснаците са прави да го наричат старославянски!!! Пукнете се от яд!!!

Не съм текезесар, завършил съм българска филология... А на теб май ти липсва елементарна култура на общуване. Не можеш ли да си кажеш мнението, без да се заяждаш и да се лигавиш?...
Ще те трия, ако продължаваш да киркориш така в моя блог! Имаш си блог, там можеш да пишеш каквото си искаш и както си искаш...
цитирай
20. mt46 - ?
03.06.2021 13:06
shtaparov написа:
Най-ярък пример за това.че "славянските" езици са прекръстени Български диалекти е това,че до турското нахлуване за литературни Български диалекти са били приети падежните а безпадежните,които днес говорим не са били позвани нашироко. Това означава,че падежни форми са ползвали най-вече Аспаруховите "пра"-Българи а безпадежни- Куберовите. Съдейки по Западнобалканските диалекти на Българския (босненски, черногорски, сръбски,хърватски и венетски) Българите на Крис,които се върнали в старите си огнища на Балканите в 499 г.също ползвали падежни езикови диалекти,което не им пречело да считат,че говорения от тях език е чиста проба Български.

Няма такова понятие като "литературни диалекти"... Явно не разбираш разликата между език и диалект... Падежите нямат никакво значение в случая...
цитирай
21. mt46 - Здравей, Лео!
03.06.2021 13:17
leonleonovpom2 написа:
Моето мнение ,без да съм тесен специалист по езика, но като човек ровел се с годивни ,най вече в романските езици е, че липсата на падежи е висша форма на развитие на езика
Както в техниката - излишните неща се премахват или усъвършенстват с цел улеснена употреба
Падежите излишно усложняват езика Отлоняват вниманието от посока какво ще кажеш към- как да го кажеш? Аз поне само такива проблеми си имам с падежите Нещо като сложни гласни и съгласни Един урок, който няма как да забравя- Като се запознаваш с чужденец и си кагже името- французин или италианец, помоли го да го напише И правилно Иван на френски е Жан на Български писането е безпроблемно Но на Френски Пише се с " ЖИ", следва " Е" ,което не се чете и след него-а Ако е жена ,има още едно е в края ,което също не се чете
На италиански е Джани Пише се с " Же" този път, следва и, което не се чете ,но участва в конструкцията ДЖ, две " ЕН и " И" на края
Падежи и сложно писане, само излишно натоварват езика
Кому си нужен? Падежното съгласуване променя ли нещо капитално в смисъла?
Не, но може да помогне да се разбере езикът дали ти е майчин или не?

И мен са ме затруднявали падежите... Руският език най-добре е запазил старобългарския език по отношение на падежите. Ние сме преминали към аналитизъм, безпадежност: "Съвременният български език е аналитичен език: запазил е само остатъци от синтетичния старобългарски език, главно в местоименната система (напр. него, нея, го, я, кому и под.)... Освен останалите в личните местоимения именителен, винителен и дателен падеж, в съвременния български език има остатъци от предложен (местен) падеж и звателен падеж. Това личи при обръщението – „Къде си, Иване“, „Какво правиш, сестро“...
цитирай
22. kirk - Веднъж казваш, че падежите
04.06.2021 05:21
Веднъж казваш, че падежите нямат никакво значение в случая..., а после се солидаризираш с Анархиста в науката Льохман2, според който аналитичните езици са вероятно висши, развити форми на бивши падежни, синтактични (ти май и термините не познаваш, ако съдим по "ситетични"?!) езици!!! Какво си завършил, да не се окаже, че и ти като добродан сте завършили някой изгорел университет или институт?! Кой факултет?! Та каква ще излезе тя накрая?! Българският може би ще стане световен, а?! Убий ме, веднага ме убий, ха-ха-ха!!!
цитирай
23. krumbelosvet - Без "ако"
04.06.2021 14:51
Без "ако" НЕ МОЖЕ да бъдат осъзнати и изправени злощастните ИНЦИДЕНТИ на историята, носещи ВРЕДА на частите от един народ. А това, че няма ако, смего чували хиляди пъти. Ако не беше Бисмарк, щяха ли да се обединят баварци, пруси и саксии?
цитирай
24. kirk - Що ме триеш, бе
06.06.2021 12:40
Що ме триеш, бе Маринчо, нек krumbelosvet обяви пред читателите как се казва съпругата на Бисмарк!!!
цитирай
25. kirk - Путкамайна се казва, честно
07.06.2021 23:51
Путкамайна се казва, честно...!!!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15900411
Постинги: 3190
Коментари: 41969
Гласове: 137239
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31