Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.07 12:32 - Власите
Автор: mt46 Категория: Регионални   
Прочетен: 349 Коментари: 12 Гласове:
24

Последна промяна: 05.07 12:35

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.

Власи е общо наименование на няколко отделни романски народа, произлизащи от романизираното население на ЮгоизточнаЦентрална и Източна Европа. Народи, наричани власи, са днешните румънциарумънисърбо-власимъгленорумъни и истрорумъни, но след създаването на държавата Румъния терминът се използва главно за живеещите на юг от река Дунав. Като власи се самоопределят и част от циганите рудари. В някои случаи терминът „власи“ няма етническо значение.

Произходът на власите е спорен, както и хипотезата, че всички влашки групи имат общ корен. Повечето учени смятат, че те произлизат от римски колонисти и/или романизирани местни жители (дакитраки и илири). Някои изследователи включват сред възможните предшественици още гърците и дарданите (тракийско племе). От романизиран балкански произход са източноримските императори МаркианЛъв IЮстин IЮстиниан І ВеликиЮстин II и навярно Фока.

Власите често се асимилират в общностите, сред които живеят или преминават от една общност към друга. Има посърбени власи – например известният сръбски писател-хуморист Бранислав Нушич. Тази мобилност често води до противоречиви мнения относно произхода на това население.

Етимология

Екзонимът „влах“, в сръбски влах, руски волох, полски włoch, се приема за заемка от старонемското walh – латиноговорещ келт, чужденец.[1] Смята се името Уелс (Wales, Welsh, староангл. Wealas) отразява същото старонемско walh – латинец, така англите и саксите са наричали заварените частично романизирани келти-кимври.

Възможно е да се търси връзка с албанското plak – възрастен мъж, респ. старейшина, глава на семейство, в латиноезичните извори етнонимът влах се предава като blac. Близко е и фригийското balaios – силен, в пракелтски *balko, староирлански balc, средноирландски balch, съвр. ирландски uallach, кимвърски balch, корнуелски balgh, бретонски balc"h – горд, смел, силен, доволен, свободен човек. Власите са свободни пастири, неподчиняващи се на никого, респ. горди и свободни хора. Албанската дума plak – глава на семейство, старейшина е показателна с нейните близки келтски паралели. Във формирането на средновековните власи, вероятно са взели участие и латинизирани келти, обитавали Панония, с център гр. Валкум. Например етнонимът гали, добре се обяснява от ирландското gal – храбрец, побеждаващ.

Съществува мнение, че влах означава пастир. Според изследователката Галина Вълчинова етнонимът „власи“ особено през османската епоха има значение на пастирско население, практикуващо отгонно овцевъдство.[2]

Влахия

В миналото повечето власи са овчари и мигрират в търсене на по-добри пасища. Това обяснява анклавите от власи, които се срещат навсякъде из Балканите, както и на север до Полша, а на запад до Чехия и Хърватия. Тези области, населени с власи, са наричани Влахия или Влашко от съседните славянски народи.

 • У(н)гровлахия, по-късно Влашко – между Карпатите и Дунав, деляща(о) се на:
  • Мунтения (Голямо Влашко) – на изток от река Олт
  • Олтения (Малко или Долно Влашко) – на запад от река Олт
 • Молдовлахия, Черна Влахия или Молдавия – между Карпатите и Днестър
 • Горна Влахия – в Епир
  • Москополе
 • Велика Влахия – в Тесалия
 • Малка Влахия – в ЕтолияАкарнанияДорида и Локрида
 • Стара Влашка – и в Босна – виж Романия
 • Бяла Влахия – в Мизия
 • Морлахия или Черна Влахия – в Далмация
 • Сремска Влахия – на река Сава
 • Моравска Влахия – в Чехия

image   Власи


Култура

image   Македонски арумъни продават печена царевица в Румъния, 1855 г.

Както и при езика, културните връзки между северните власи (румънци) и южните власи (арумани) са прекъснати през 10 век и оттогава те са подложени на различни културни влияния:

 • Румънската култура е била подложена на асимилационен натиск от славяните, а по-късно от унгарците и немците (главно в Трансилвания). През 19 век се засилва влиянието на Западна Европа, най-вече на Франция.
 • Арумънската култура е силно повлияна от Византия и Гърция.

Преобладаващата религия на власите е православието, но в някои области те са католици или протестанти (в Трансилвания). Известен брой власи в днешна Гърция дори приемат исляма и след размяната на население от 1923 се преселват в Турция.https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8
Гласувай:
24
01. dobrodan - Давам ти на съветски език, да не кажеш, че си го измислям.
05.07 14:39
Следует отметить еще один народ, который обитал по соседству с
башкирдами в районе правобережья Средней Камы. Вильгельм де
Рубрук отмечал, что рядом с башкирдами (паскатур) обитало племя
‘блак’ или ‘иллак’, а затем часть этого народа мигрировала в районе
Нижнего Дуная: «И вблизи паскатир живут иллак, что значит то же, что
блак, но татары не умеют произносить Б; от них произошли те, кто
живет в земле Ассана. Ибо обоих, как тех, так и этих, именуют
‘иллак’».710 Об этом же в своём «Великом сочинении» писал и Роджер
Бэкон: «И близ земли Паскатир находятся балхи из Великой Балхии,
откуда пришли балхи в землю Ассана между Константинополем и
Болгарией и Малой Венгрией. Ведь народ этот тартары называют ныне илак, что значит то же, что и блак».711 В латиноязычных источниках этот
этнотермин встречается в следующих фонетических вариантах – valahi,
volohi, vlasi, blaci.712 В русскоязычных источниках он приводится в
таких формах: влахи, валахи, волохи, волхи. А вот арабизированный
вариант в латинской транскрипции дается в форме al-Awlaq713, чему в
русскоязычной записи могут соответствовать два варианта прочтения –
‘ал-Авлак’ или ‘ал-Аулак’.
соответствовать два варианта прочтения –
‘ал-Авлак’ или ‘ал-Аулак’. Здесь видно, что ‘ал’ – это арабский
определенный артикль, который при переводе с арабского языка должен
опускаться. Из двух вариантов – ‘авлак’ и ‘аулак’ значимым словом в
тюркском языке является последнее – аулак, что переводится как
‘укромный, уединенный’ или ‘отдаленное пастбище’. Вероятно, эти
люди обитали где-то в отдалении от основной группы племен этого
региона. Следует отметить, что по своей грамматической форме
название аулак не является племенным названием – оно не содержит
никаких племенных маркеров. Такое название, вероятно, было
обусловлено лишь территориальным положением данного племени, что
дает основание предполагать наличие у этого племени и самоназвания, под которым оно могло быть зафиксировано в письменных источниках.
В вышеприведенных фрагментах название народа ‘блак’ и ‘балх’ – это
искажение от слова аулак (awlaq). Латиноязычные авторы при
написании этого слова опускали начальное а, а второй звук записывали
как [б]. Но в некоторых случаях она прочитывалась и как [в]. Отсюда и
появились соответствующие фонетические варианты латинских
источников.
Из представленных данных довольно определённо можно понять,
что первоначально тюркскоязычный народ аулак обитал в районе Среднего Прикамья вблизи башкирдов на территории, названной
латиноязычными авторами Великой Балхией. В какой-то период времени этот народ начал мигрировать в направлении Нижнего Дуная.
Изначально он расселился, вероятно, где-то в Закарпатье. Однако
очередная миграционная волна магаров (башкирдов или по-славянски -
угров), шедшая через Среднее Поднепровье, вытеснила народ аулак к
юго-востоку, на территорию древней Дакии. Это событие, вероятно, и
нашло отражение в русской летописи под 898 год: «Идоша Угри мимо
Киев горою еже ся зовет ныне Оугорьское и пришедшее к Днепру и
сташа вежами беша бо ходяще аки се половцы пришед от востока и
оустремишас черес горы великия (яже прозвашас горы Угорьскиа) и
почаща воевати на жиоущя ту волхи и словени седяху бо ту преже
словени и волхве прияша землю словеньску посем те Оугри прогнаша
волхи и наследиша землю ту и седоша с словены покоривше я пад ся».714
На земле древней Дакии аулаки расселились для постоянного
жительства среди обитавших здесь, вероятнее всего, склавен. Несмотря на то, что соседним племенам аулаки были известны
именно под таким названием (в различных фонетических вариантах),
они сохраняли и свое самоназвание. И таким самоназванием здесь,
вероятно, было арөмəын. На составные части это название делится так:
ар-өмə-ын. Первая составляющая ар – это ‘муж, мужчина’, вторая
составляющая өмə – это ‘община’, третья составляющая ын – это аффикс
образования прилагательных. Буквальный перевод этого этнонима –
‘общинные мужи’. При употреблении этого названия в нетюркских
языках оно несколько исказилось и, в частности, в современном русском
языке оно получило форму ‘румын’. Самоназвание этого народа имеет
форму români. Нетрудно заметить, что и латиноязычная и
тюркскоязычная формы этнонима ‘румын’ – арөмəын ‘общинные мужи’,
довольно близка к аналогичной форме этнонима римлян и византийцев -
арөмə ‘мужи общины’ или ‘общинные мужи’. Не исключено, что здесь
есть какая-то этническая связь между этими народами. И тем не менее,
получается, что далёкие предки румын были, как и предки венгров,
тюркскоязычным народом, вышедшим из Среднего Прикамья.

Учените да продължават да си блъскат главите :).
цитирай
2. zaw12929 - Семеиството на дядо ми живее в Ру...
05.07 15:08
Семеиството на дядо ми живее в Румъния до 1921 г. та- двамата ми въйчовци научават перфектно румънски. Там се ражда най малкото дете момчето Марко
Успяват да се натоварят на каруца и да минат границата, където им взели всичко и каруцата. С 5 деца се добрали пешком до Добрич и се спасили
цитирай
3. kvg55 - mt46,
05.07 18:17
Балканите са палитра от етноси.
цитирай
4. shtaparov - За власите има много теории- тук не ...
05.07 19:09
За власите има много теории- тук не са изредени всичките. Според една те са потомци на авари,според друга- потомци на освободени от Хуни,авари и Българи римски роби,които продължили да практикуват старото си занимание,а именно пастирството. Според трета те са потомци на Келтското (Белгийско т.е. Българско) племе ВОЛКИ (ВОЛХИ),които преминали неуспешен опит за полатинчване или погърчване. В такъв смисъл майчин език им е Българския,а "румънски" е езикът на бившите им римски робовладелци,който те от глупост възстановяват.
цитирай
5. leonleonovpom2 - Здравей, Марине!
05.07 22:08
Моето мнение е малко по- различно, но всяко мнение е ценно по пътя към истината

https://leonleonovpom2.blog/history/2021/07/05/vlasite-na-kral-jan-kaloian.1768251

Още като студент се чудех, как ще се оправяме в Букурещ? Впрочем страхът беше на цялата група Но се оказа ,че се справям без проблем Слиса ме изобилието на френски думи в езика? И твърдото произношение на този иначе мек език? Нещо не беше редовно, но не знаех какво?
Спомних си за този случай при промяната! Докато албанците бяха под закрила на италианците, Румъния беше обсебена моментално от Франция? Бях забравил, но си спомних случая от студентствота Следоватерно французите са наясно с истината! По каква линия френския е влязал в румънския!? Не може да е от Рим, френският го няма тогава! Абсурдно е!
Е, с времето нещата си дойдоха на мястото! Какви са тези Български имена в Румъния-Търговище, Брашов, Крайова, градище, воеводствата им и войводите-Влад Дракола-Цепеш, Мирчо Стари, Иванко, Тодор, Георги и така нататък
Попаднах на ваяшките песни на Козичено Казаха ми ,че са на Аспаруховите Българи, войнишки песни? Само дето не се изсмях на " котайците", така ги наричат Не ,не са жълти татари, просто се обличат еднакво на колективни мероприятия И тогава ми просветна Може би е истина, кои са облечени еднакво? Войниците Е дълго се рових в проблема
И стигнах до извода ,че това са военизирани Българи, власите Калоян,Крал Жан ,както го нрича Дю Канж, правилно не пише власите в писмото си до папата Естествено ,че е крал и на войниците си, които са Българи! Те са част от Българския народ!

Хубава вечер!
цитирай
6. mt46 - Ох, ще ме умориш с твоя Дроздов – треторазреден историк, за когото всичко се върти около тюрките!... :)
06.07 22:07
dobrodan написа:
Следует отметить еще один народ, который обитал по соседству с
башкирдами в районе правобережья Средней Камы. Вильгельм де
Рубрук отмечал, что рядом с башкирдами (паскатур) обитало племя
‘блак’ или ‘иллак’, а затем часть этого народа мигрировала в районе
Нижнего Дуная: «И вблизи паскатир живут иллак, что значит то же, что
блак, но татары не умеют произносить Б; от них произошли те, кто
живет в земле Ассана. Ибо обоих, как тех, так и этих, именуют
‘иллак’».710 Об этом же в своём «Великом сочинении» писал и Роджер
Бэкон: «И близ земли Паскатир находятся балхи из Великой Балхии,
откуда пришли балхи в землю Ассана между Константинополем и
Болгарией и Малой Венгрией. Ведь народ этот тартары называют ныне илак, что значит то же, что и блак».711 В латиноязычных источниках этот
этнотермин встречается в следующих фонетических вариантах – valahi,
volohi, vlasi, blaci.712 В русскоязычных источниках он приводится в
таких формах: влахи, валахи, волохи, волхи. А вот арабизированный
вариант в латинской транскрипции дается в форме al-Awlaq713, чему в
русскоязычной записи могут соответствовать два варианта прочтения –
‘ал-Авлак’ или ‘ал-Аулак’.
соответствовать два варианта прочтения –
‘ал-Авлак’ или ‘ал-Аулак’. Здесь видно, что ‘ал’ – это арабский
определенный артикль, который при переводе с арабского языка должен
опускаться. Из двух вариантов – ‘авлак’ и ‘аулак’ значимым словом в
тюркском языке является последнее – аулак, что переводится как
‘укромный, уединенный’ или ‘отдаленное пастбище’. Вероятно, эти
люди обитали где-то в отдалении от основной группы племен этого
региона. Следует отметить, что по своей грамматической форме
название аулак не является племенным названием – оно не содержит
никаких племенных маркеров. Такое название, вероятно, было
обусловлено лишь территориальным положением данного племени, что
дает основание предполагать наличие у этого племени и самоназвания, под которым оно могло быть зафиксировано в письменных источниках.
В вышеприведенных фрагментах название народа ‘блак’ и ‘балх’ – это
искажение от слова аулак (awlaq). Латиноязычные авторы при
написании этого слова опускали начальное а, а второй звук записывали
как [б]. Но в некоторых случаях она прочитывалась и как [в]. Отсюда и
появились соответствующие фонетические варианты латинских
источников.
Из представленных данных довольно определённо можно понять,
что первоначально тюркскоязычный народ аулак обитал в районе Среднего Прикамья вблизи башкирдов на территории, названной
латиноязычными авторами Великой Балхией. В какой-то период времени этот народ начал мигрировать в направлении Нижнего Дуная.
Изначально он расселился, вероятно, где-то в Закарпатье. Однако
очередная миграционная волна магаров (башкирдов или по-славянски -
угров), шедшая через Среднее Поднепровье, вытеснила народ аулак к
юго-востоку, на территорию древней Дакии. Это событие, вероятно, и
нашло отражение в русской летописи под 898 год: «Идоша Угри мимо
Киев горою еже ся зовет ныне Оугорьское и пришедшее к Днепру и
сташа вежами беша бо ходяще аки се половцы пришед от востока и
оустремишас черес горы великия (яже прозвашас горы Угорьскиа) и
почаща воевати на жиоущя ту волхи и словени седяху бо ту преже
словени и волхве прияша землю словеньску посем те Оугри прогнаша
волхи и наследиша землю ту и седоша с словены покоривше я пад ся».714
На земле древней Дакии аулаки расселились для постоянного
жительства среди обитавших здесь, вероятнее всего, склавен. Несмотря на то, что соседним племенам аулаки были известны
именно под таким названием (в различных фонетических вариантах),
они сохраняли и свое самоназвание. И таким самоназванием здесь,
вероятно, было арөмəын. На составные части это название делится так:
ар-өмə-ын. Первая составляющая ар – это ‘муж, мужчина’, вторая
составляющая өмə – это ‘община’, третья составляющая ын – это аффикс
образования прилагательных. Буквальный перевод этого этнонима –
‘общинные мужи’. При употреблении этого названия в нетюркских
языках оно несколько исказилось и, в частности, в современном русском
языке оно получило форму ‘румын’. Самоназвание этого народа имеет
форму români. Нетрудно заметить, что и латиноязычная и
тюркскоязычная формы этнонима ‘румын’ – арөмəын ‘общинные мужи’,
довольно близка к аналогичной форме этнонима римлян и византийцев -
арөмə ‘мужи общины’ или ‘общинные мужи’. Не исключено, что здесь
есть какая-то этническая связь между этими народами. И тем не менее,
получается, что далёкие предки румын были, как и предки венгров,
тюркскоязычным народом, вышедшим из Среднего Прикамья.

Учените да продължават да си блъскат главите :).

цитирай
7. mt46 - Здравей, Лео! Ти може да имаш мнение, но то не е научно обосновано...
06.07 22:11
leonleonovpom2 написа:
Моето мнение е малко по- различно, но всяко мнение е ценно по пътя към истината

https://leonleonovpom2/history/2021/07/05/vlasite-na-kral-jan-kaloian.1768251

Още като студент се чудех, как ще се оправяме в Букурещ? Впрочем страхът беше на цялата група Но се оказа ,че се справям без проблем Слиса ме изобилието на френски думи в езика? И твърдото произношение на този иначе мек език? Нещо не беше редовно, но не знаех какво?
Спомних си за този случай при промяната! Докато албанците бяха под закрила на италианците, Румъния беше обсебена моментално от Франция? Бях забравил, но си спомних случая от студентствота Следоватерно французите са наясно с истината! По каква линия френския е влязал в румънския!? Не може да е от Рим, френският го няма тогава! Абсурдно е!
Е, с времето нещата си дойдоха на мястото! Какви са тези Български имена в Румъния-Търговище, Брашов, Крайова, градище, воеводствата им и войводите-Влад Дракола-Цепеш, Мирчо Стари, Иванко, Тодор, Георги и така нататък
Попаднах на ваяшките песни на Козичено Казаха ми ,че са на Аспаруховите Българи, войнишки песни? Само дето не се изсмях на " котайците", така ги наричат Не ,не са жълти татари, просто се обличат еднакво на колективни мероприятия И тогава ми просветна Може би е истина, кои са облечени еднакво? Войниците Е дълго се рових в проблема
И стигнах до извода ,че това са военизирани Българи, власите Калоян,Крал Жан ,както го нрича Дю Канж, правилно не пише власите в писмото си до папата Естествено ,че е крал и на войниците си, които са Българи! Те са част от Българския народ!

Хубава вечер!

цитирай
8. mt46 - Така е било едно време...
06.07 22:47
zaw12929 написа:
Семеиството на дядо ми живее в Румъния до 1921 г. та- двамата ми въйчовци научават перфектно румънски. Там се ражда най малкото дете момчето Марко
Успяват да се натоварят на каруца и да минат границата, където им взели всичко и каруцата. С 5 деца се добрали пешком до Добрич и се спасили

цитирай
9. mt46 - Точно!...
06.07 22:52
kvg55 написа:
Балканите са палитра от етноси.

цитирай
10. mt46 - ...
06.07 22:55
shtaparov написа:
За власите има много теории- тук не са изредени всичките. Според една те са потомци на авари,според друга- потомци на освободени от Хуни,авари и Българи римски роби,които продължили да практикуват старото си занимание,а именно пастирството. Според трета те са потомци на Келтското (Белгийско т.е. Българско) племе ВОЛКИ (ВОЛХИ),които преминали неуспешен опит за полатинчване или погърчване. В такъв смисъл майчин език им е Българския,а "румънски" е езикът на бившите им римски робовладелци,който те от глупост възстановяват.

Не знам дали е от глупост, но това си е тяхно право...
цитирай
11. shtaparov - За власите има много теории- тук не ...
07.07 03:20
mt46 написа:
shtaparov написа:
За власите има много теории- тук не са изредени всичките. Според една те са потомци на авари,според друга- потомци на освободени от Хуни,авари и Българи римски роби,които продължили да практикуват старото си занимание,а именно пастирството. Според трета те са потомци на Келтското (Белгийско т.е. Българско) племе ВОЛКИ (ВОЛХИ),които преминали неуспешен опит за полатинчване или погърчване. В такъв смисъл майчин език им е Българския,а "румънски" е езикът на бившите им римски робовладелци,който те от глупост възстановяват.

Не знам дали е от глупост, но това си е тяхно право...

E,az pk znam- zatova ti go i kazvam.
цитирай
12. shtaparov - За власите има много теории- тук не ...
07.07 03:22
mt46 написа:
shtaparov написа:
За власите има много теории- тук не са изредени всичките. Според една те са потомци на авари,според друга- потомци на освободени от Хуни,авари и Българи римски роби,които продължили да практикуват старото си занимание,а именно пастирството. Според трета те са потомци на Келтското (Белгийско т.е. Българско) племе ВОЛКИ (ВОЛХИ),които преминали неуспешен опит за полатинчване или погърчване. В такъв смисъл майчин език им е Българския,а "румънски" е езикът на бившите им римски робовладелци,който те от глупост възстановяват.

Не знам дали е от глупост, но това си е тяхно право...

Тук все едно си казал:
"Те имат право да бъдат лъгани от всеки спекулант,който реши да налее в наивните им мозъчета малко вносен "акълец"..."
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 14444862
Постинги: 2777
Коментари: 38617
Гласове: 127102
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Юли, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031