Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06 23:23 - За буквите и за словата
Автор: mt46 Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1501 Коментари: 6 Гласове:
16


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
.
.
.

   Една от големите лъжи, манипулации на някои съвременни псевдоисторици /най-вече автохтонисти, а също и крайни русофоби/ е тезата, че нямало славянски етнос, славянски народи... Според тях думата "словени" не означавала "славяни", а "хора на словото"...
   Точното значение на думата често се разбира от контекста. Например в съчинението "За буквите" имаме словосъчетания като "род словянски", "словянска реч", "писмена словянски"... Това значи, че става въпрос конкретно за славяни, а не за някакви изсмукани от пръстите на неграмотници "хора на словото"! Не е ли абсурдно да се създават азбука и писменост за "хората на словото"?... От целия текст е ясно, че азбуката и писмеността са създадени, за да може славяните /във Великоморавия, в Панония, в България/ да възприемат християнството /словото Христово/ на разбираем за тях език...
   В своята "Азбучна молитва" Константин Преславски пише:
"Литна днес и славянското племе
милостта на кръста твой да търси..."
   Навярно отрицателите на славянството биха го превели така: "Литна днес и племето на хората на словото..."
   Мога да посоча и други примери от старобългарската литература, но смятам, че това е достатъчно...

Марин Тачков

Ὀ писмєнєхь

Прѣжде оубо словѣне не имѣахѫ кънигъ нъ чрьтами и рѣзами чьтѣахѫ и гатаахѫ, погани сѫште. Крьстивъше же сѧ, римьскъми и грьчьскꙑми писменꙑ нѫждаахѫ сѧ пьсати словѣньскѫ рѣчь безь оустрѥниꙗ. Нъ како можетъ сѧ пьсати добрѣ грьчьскꙑми писменꙑ: БОГЪ, или ЖИВОТЪ, или SѢЛО, или ЦРЬКЪІ, или ЧАꙖНЬѤ, или ШИРОТА, или ꙖДЪ, или ѪДОУ, или ѦЗЪІКЪ и ина подобьнаꙗ симъ? И тако бѣшѧ мънога лѣта.

По томь же чьловѣколюбьць, богъ строѧи вьсꙗ оставлꙗѩи чьловѣча рода безъ разоума нъ въсѧ къ разоумоу приводѧ съпасению, помилаловъ родъ словѣньскь посъла имъ свѧнтаѥго Конъстанътина Философа нарицаѥмаѥго Кѵрила, мѫжа правьдьна и истиньна, и сътвори имъ писменъ три десѧте и осмь, ова оубо по чиноу грьчьскъихъ писменъ, ова же по словѣньстѣй рѣчи. Отъ прьваѥго начьнъ по грьчьскоу. Они оубо алъфа, а сь азъ. Отъ аза начѧтъ обоѥ. И ꙗкоже они подобльше сѧ жидовъскꙑмъ писменемъ сътворишѧ, тако и сь грьчьскъıмъ. Жидове бо прьвоѥ писмѧ имѫтъ алефъ, ѥже сѧ съказаѥтъ оучинеиѥ съврьшаѭште. Въводимоу дѣтиштю и глаголѭште: „Оучи сѧ“, ѥже ѥстъ алефъ. И грьци подобѧште сѧ томоу „алъфа“ рѣшѧ. И съподоби сѧ речениѥ съказаниꙗ жидовьска грьчьскоу ѧзъıкоу, да речетъ дѣтиштю въ „оучениꙗ“ мѣсто „ишти“, „алфа“, бо „ишти“ сѧ речетъ грьчьскомь ѧзꙑкомь. Тѣмъ бо подобѧ сѧ, свѧ тꙑи Кѵрилъ сътвори прьвоѥ писмѧ азъ. Нъ ꙗко пръвоуѥмоу сѫштю писмени азъ и отъ Бога даноу родоу словѣньскоуѥмоу на отврьстиѥ оустъ въ разоумъ оучѧштимъ сѧ боукъвамъ великомь раздвижениѥмь оустъ възгласитъ сѧ. А она писмена маломь раздвижениѥмь оустъ възглсѧтъ сѧ и исповедаѭнтъ сѧ.

Се же сѫтъ писмена словѣнскаꙗ сице бо подобаѥтъ пьсати и глаголати: А, Б, В, Г и прочаꙗ.

Дроузии же глаголѭнтъ: „По чьто ѥстъ ли писменъ сътворилъ? А можетъ сѧ мьньшемь того пьсати, ꙗкоже и грьци дъвѣма десѧнтьма и четꙑрьма пишѫтъ“. И не вѣдѧтъ колицѣмь пишѫтъ грьци: ѥсть бо дъва десѧнте и четꙑри писменъ, нъ не наплънꙗѭтъ сѧ тѣми кънигъı, нъ приложили сѫть двогласьнъихъ аı и въ чисменьхъ же три: шестоѥ и девѧтьдесѧтьноѥ и събираѭтъ ихъ три десѧнте и осмь. Тѣмь же томоу подобьно и въ тъжде образъ сътвори свѧтъıи Кѵрилъ три десѧнте и осмь писменъ.

Дроузии же глаголѭтъ: „Чьсомоу же сѫтъ словѣньскꙑ кънигꙑ? Ни того бо ѥстъ богъ сътворилъ, ни то анъгели, ни сѫтъ иждеконьнꙑ, ꙗко жидовьскꙑ и римьскꙑ и ѥлиньскꙑ, иже отъ кони сѫтъ и приѧти сѫтъ богомь“.

А дроузии мьнѧтъ, ꙗко богъ самъ ѥстъ сътворилъ писмена и не вѣдѧтъ сѧ чьто глаголѭште, окаꙗнии! И ꙗко трьми ѧзъıкъı повелѣлъ богъ кънигамъ бꙑти, ꙗко же въ ѥѵанъгелии пишетъ: „И бѣ дъска напьсана жидовьскꙑ и римьскꙑ, и ѥлиньскꙑ “. А словѣньскꙑ нѣстъ тоу. Тѣмъ же не сѫтъ словѣньскꙑѧ кънигꙑ отъ бога. Къ тѣмъ чьто глаголемъ или чьто речемъ къ тацѣмъ безоумьнꙑмъ? Обаче речемъ отъ свѧтꙑихъ кънигъ, ꙗкоже наоучихомъ сѧ, ꙗко вьсꙗ по рѧдоу бꙑваѥтъ отъ бога, а не отъ иного. Нѣстъ бо богъ сътворилъ жидовьска ѧзъıка прѣжде, ни римьска, ни ѥлиньска, нъ сирьскꙑи имьже и Адамъ глагола, и отъ Адама до потопа, и отъ потопа доньжде богъ раздѣли ѧзꙑкꙑ при стлъпотворении, ꙗкоже пишетъ:„Размѣшеномъ же бꙑвъшемъ ѧзъıкомъ“. И ꙗкоже сѧ ѧзъıци размѣсишѧ, тако и нърави и обꙑчаи, и оустави, и закони, и хꙑтрости на ѧзꙑкꙑ: ѥгѵпьтѣномъ же землемѣрениѥ, а перъсомъ и халъдеомъ и асиреомъ - звѣздочьтениѥ, влъшвениѥ, врачеваниѥ, чарованиꙗ и вьсꙗ хꙑтрость человѣча; жидовомъ же - свѧтъıѧ кънигꙑ, въ нихъ же ѥстъ пьсано, ꙗко богъ небо сътвори и землѭ н вьсꙗ, ꙗже на неи, и человѣка и вьсꙗ рѧдоу, ꙗкоже пишетъ; ѥлиномъ же граматикиѭ, риторикиѭ, философиѭ. Нъ прѣжде сего ѥлини не имѣахѫ своимь ѧзꙑкомь писменъ, нъ финичьскꙑими писменꙑ пьсаахѫ своѭ си рѣчь. И тако бѣшѧ мънога лѣта. Панамидъ же послѣжде пришьдъ, начьнъ отъ алъфꙑ и витꙑ шесть на десѧнте писменъ тъкъмо ѥлномъ обрѣте. Приложи имъ Кадмъ Милисии писмена три.

Тѣмъ же мънога лѣта девѧнтнѭ на десѧнте писменъ пьсаахѫ. И по томь Симонидъ обрѣтъ приложи дъвѣ писменѣ, Епихарии же Съказатель три писмена обрѣте и събьра сѧ ихъ дъва десѧти и четꙑри. По мънозѣхъ же лѣтѣхъ Дионисъ Граматикъ шесть двогласьнꙑхъ обрѣте, по томь же дроугꙑи - пѧть, и дроугꙑи - три писмена. И тако, мънози мъногꙑ лѣтꙑ ѥдъва събьрашѧ л҄и писменъ. По томь же мъногомъ лѣтомъ минѫвъшемъ, божиѥмь повелѣниѥмь обрѣте сѧ седмь десѧтъ мѫжь, иже прѣложишѧ отъ жидовьскаѥго на грьчьскꙑи ѧзꙑкъ. А словѣньскъıѧ кънигъı ѥдинъ свѧтꙑи Конъстанътинъ, нарицаѥмꙑи Кѵрилъ и писмена сътвори и кънигꙑ прѣложи въ малѣхъ лѣтѣхъ, а они мънози. И мъногꙑ лѣтꙑ седмь ихъ писмена оустроишѧ, а седмь десѧтъ мѫжь - прѣложениѥ. Тѣмь же словѣнскаꙗ писмена свѧтѣнша сѫтъ и чьстьнѣнша, свѧтъ бо мѫжь сътворилъ ꙗ ѥстъ, а грьсчьскаꙗ - ѥлини погани. Аште ли къто речетъ, ꙗко нѣстъ оустроилъ добрѣ, понеже сѧ постраꙗѭнтъ и ѥште, отъвѣдъ речемъ симъ: „И грьчьскꙑ такожде мъногашьди сѫтъ постраꙗли Акила и Симахъ и по томь ини мънози. Оудобѣѥ бо ѥсть послѣжде потворити, неже прьвоѥ сътворити.

Аште бо въпросиши кънигъчнѧ грьчьскꙑѧ, глаголѧ: „Къто вꙑ ѥстъ писмена сътворилъ или кънигꙑ прѣложилъ, или въ коѥ врѣмѧ?“, то рѣдъци отъ нихъ вѣдѧтъ. Аште ли въпросиши словѣскъıѧ боукарѧ, глаголѧ: „Къто вꙑ писмена сътворилъ ѥстъ или кънигъı прѣложилъ?“ то вьси вѣдѧтъ и, отъ вѣштавъше, рекѫтъ „Свѧтꙑи Конъстанътинъ Философъ, нарицаѥмъıи Кѵрилъ, тъ намъ писмена сътвори кънигꙑ прѣложи, и Меѳодиѥ, братръ ѥго. Сѫтъ бо ѥште живи, иже сѫтъ видѣли ихъ“. И аште въпросиши въ коѥ врѣмѧ, то вѣдѧтъ и рекѫтъ, ꙗко въ врѣмена Михаила цѣсарꙗ грьчьска, и Бориса, кънѧза блъгарьска, Растицѧ, кънѧза моравьска, и Коцелꙗ, кънѧза блатьньска, въ лѣто же отъ съзьданиꙗ вьсего ҃Ѕ҃Т҃Ѯ҃Г. Сѫтъ же и или отъвѣти, ѧже инъде речемъ, а нꙑнѣ нѣстъ врѣмѧ. Такъ разоумъ, братриѥ, богъ ѥстъ далъ словѣномъ, ѥмоуже слава, и чьсть н дрьжава и поклонениѥ нꙑнѣ и присно и въ бесконьчьнꙑѧ вѣкꙑ. Аминь.
 
Гласувай:
16Следващ постинг
Предишен постинг

1. notfun - ..здравей, този текст...аз поне, не успявам.
22.06 07:51
да го разчета, смислено....

марине, многоо хора, биха желали, просто, да
са опозиция, за да ''галят'' крехкото бълг Его,
и, по този начин, да си търсят, Слаава, популярност,
и в крайна сметка- дивиденти ( точки ), защото...
тпва,се ''търси'' в Ерата на Интернет...широкаат , публика, лайка...
а, всички, казиони, учени,лектори и професори, в Аулата,
да дремят там...с мизерно заплащане, самотни, неразбрани
в пълно Забвение..
КОЙ има полза, от ''това'' се питам...?
нали, Науката , бе Слънце...

хубав дебат, отваряте с ангел щапаров
...бих казала, публиката, липсва..
разбра ме, нали )
нека да е лято..да живеят...
мързела @ морето, и красотата..
/аз Джули @
цитирай
2. kvg55 - mt46,
22.06 08:59
Достатъчно примери и доказателства си посочил. За чуващите, виждащите и мислещите.
Но, както казва Ленин : "По–глух от глухите е този, който не иска да чуе и по–сляп от слепите е този, който не иска да види".
Нашите блогови "историци" са като диви петли в любовния период – глухари.
А че славянското население е било по многобройно на територията на новосъздадената българска държава и е взело превес е факт. Не е асимилирало българите до неузнаваемост, съчетали са се в уникална симбиоза. Надделяли са в езика.
И Кирил и Методи са със славянски корени. И днешните "македонци", както и останалите съвременни българи имат славянски примес.
Автохтони са траките.
Няма такъв друг пример в света – племена да се разхождат по света с векове, след което да се върнат към изходната си точка.
С "демокрацията" ни налазиха толкова много глупости в обществения живот и в историята в частност, от древна до съвременна, че следващите историци ще ринат с булдозери. Ако я има държавата и се наложи.
цитирай
3. krumbelosvet - Без Черноморския потоп
22.06 14:32
Без Черноморския потоп праеди 7600 години, предизвикал велики преселения, първо радииално на епицентъра, после хилядолетно "наместване" в нови земи, до Тихи и Индийски океан, а вероятно и до Северния и до Атлантика, без тоя потоп и преселения е НЕВЪЗМОЖНО да се разплете възела на европеидите, и особено на тия близки до Понта. (Що е истина, рекъл беше Пилат Понтийски.)
цитирай
4. mt46 - Мда... Почесване на егото... Приятни летни дни!...
22.06 23:49
notfun написа:
да го разчета, смислено....

марине, многоо хора, биха желали, просто, да
са опозиция, за да ''галят'' крехкото бълг Его,
и, по този начин, да си търсят, Слаава, популярност,
и в крайна сметка- дивиденти ( точки ), защото...
тпва,се ''търси'' в Ерата на Интернет...широкаат , публика, лайка...
а, всички, казиони, учени,лектори и професори, в Аулата,
да дремят там...с мизерно заплащане, самотни, неразбрани
в пълно Забвение..
КОЙ има полза, от ''това'' се питам...?
нали, Науката , бе Слънце...

хубав дебат, отваряте с ангел щапаров
...бих казала, публиката, липсва..
разбра ме, нали )
нека да е лято..да живеят...
мързела @ морето, и красотата..
/аз Джули @

цитирай
5. mt46 - Благодаря! Адекватен коментар...
22.06 23:53
kvg55 написа:
Достатъчно примери и доказателства си посочил. За чуващите, виждащите и мислещите.
Но, както казва Ленин : "По–глух от глухите е този, който не иска да чуе и по–сляп от слепите е този, който не иска да види".
Нашите блогови "историци" са като диви петли в любовния период – глухари.
А че славянското население е било по многобройно на територията на новосъздадената българска държава и е взело превес е факт. Не е асимилирало българите до неузнаваемост, съчетали са се в уникална симбиоза. Надделяли са в езика.
И Кирил и Методи са със славянски корени. И днешните "македонци", както и останалите съвременни българи имат славянски примес.
Автохтони са траките.
Няма такъв друг пример в света – племена да се разхождат по света с векове, след което да се върнат към изходната си точка.
С "демокрацията" ни налазиха толкова много глупости в обществения живот и в историята в частност, от древна до съвременна, че следващите историци ще ринат с булдозери. Ако я има държавата и се наложи.

Кирил и Методий са византийци и изпълняват християнска мисия, която дава тласък на славянската духовна култура...
цитирай
6. mt46 - И не само това...
22.06 23:56
krumbelosvet написа:
Без Черноморския потоп праеди 7600 години, предизвикал велики преселения, първо радииално на епицентъра, после хилядолетно "наместване" в нови земи, до Тихи и Индийски океан, а вероятно и до Северния и до Атлантика, без тоя потоп и преселения е НЕВЪЗМОЖНО да се разплете възела на европеидите, и особено на тия близки до Понта. (Що е истина, рекъл беше Пилат Понтийски.)

Размествания и смесвания на етноси е имало често – при войни, при търсене и завладяване на нови територии...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mt46
Категория: Изкуство
Прочетен: 15894933
Постинги: 3189
Коментари: 41965
Гласове: 137223
Спечели и ти от своя блог!
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31